De politiske organene i fylkeskommunen skal i tiden fremover behandle årsberetning og årsrapport for fjoråret for fylkeskommunen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at det regnskapsmessige resultatet for 2008 er på 34,4 millioner kroner. Investeringsregnskapet viser at totalt 304,5 millioner kroner ble disponert. Fylkesrådmann Tine Sundtoft betegner fylkeskommunens likviditet som tilfredsstillende. Det er fylkestinget som i siste instans godkjenner årsrapporten og foretar de endelige beslutningene om hvordan overskuddet skal disponeres.

Det ble foretatt innstrammende tiltak etter første tertial, og resten av året har det vært rapportert om driftsresultat i balanse. Økte skatteinntekter og reduserte rente- og avdragskostnader har veid opp for reduserte inntekter på konsesjonskraft.

Økonomien i Vest-Agder fylkeskommune var i 2008 fortsatt stram. Fylkeskommunen har i de senere årene foretatt flere store investeringer i skolebygg. Dette har medført høy gjeldsbelastning. Gjennomsnittlig løpetid for lån i lånefondet var 28 år ved utgangen av 2008.

Fylkeskommunen har også i 2008 styrt mot et mindre overskudd, og dette bidrar til å styrke soliditeten og handlefriheten i kommende perioder.

Likviditeten i fylkeskommunen er god. Vest-Agder fylkeskommune har de siste årene kommet ut i regnskapsmessig balanse eller årsoverskudd, og lånefinansierte investeringsprosjekter er gjennomført i henhold til budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden