Det er satt av 0,5 millioner kroner til montering av nye rekkverk ettersom det er stort behov for dette. Dette er også et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det skal anvendes 0,25 millioner kroner til ryddig av vegrom ved å foreta vegetasjonsrydding ut mot eksisterende eiendomsgrenser. Svært mange skilt på fylkesveiene er uleselige. Det avsettes 0,5 millioner kroner til utskifting av aktuelle skilt. Det skal videre foretas utskifting av stikkrenner for 0,5 millioner kroner.

To millioner kroner er disponert til reasfaltering på fylkesveiene 423 og 459 mellom Lonestrand og Åvik i Lindesnes kommune. På strekningen er der stor sommertrafikk. Veidekket går nå i oppløsning og det er nødvendig med ny asfalt for å berge investert veikapital. En betongfender må også opprustes.

På Litlemo bru på fylkesvei 976 i Sirdal kommune er det nødvendig å skifte ut et dårlig og gammelt brurekkverk som ikke vil tåle en påkjøring. Trafikksikkerheten på brua bør bedres. Det er satt av 0,25 millioner kroner til arbeidet.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)