Unni Wathne, som er ansatt ved Søgne videregående skole, har oppnådd graden Philosophiae doctor (ph.d.) i matematikk-didaktikk. Hun forsvarte sin avhandling torsdag 2. april og mottok hyllest både for innholdet i sitt arbeid og for den arbeidsinnsats og det pågangsmotet hun hadde lagt for dagen i prosessen fram mot dette målet. I avhandlingen blir det spesielt fokusert på elevers resonnement i forhold til kombinatoriske problemer. Elevene ble fulgt med videoopptak, som Wathne har studert i detalj. Analysen viser hvordan elever i smågrupper diskuterer, oppfatter og løser problemene de blir stilt ovenfor, og i tillegg hvordan de formulerer nye problemer.

På grunnlag av analysen ble det laget et klassifikasjonssystem for tilnærminger til kombinatoriske problemer som viser elevenes utvikling. Det kommer her fram at elevene ikke nødvendigvis har vanskeligheter med å løse et problem, men med å forstå selve problemet.

Wathne dokumenterer hvordan elevene sammen etablerer et felles fokus for problemløsningen, samt utvikler felles meninger for hva deres utsagn innebærer. Videre viser studien elevenes læringsprosesser som oppstår gjennom samspill ved bruk av språk, gestikuleringer, inskripsjoner og artefakter. Elevene identifiserte også sammenhenger til tidligere erfaringer med kombinatoriske problemer.

Målet med studien har vært å gi empiriske og teoretiske bidrag til hvordan vi kan forstå

Unni Wathne med elever på Søgne videregående skole
Unni Wathne med elever på Søgne videregående skole
læringsprosessen i matematikk hos elever. I arbeidet er det benyttet et sosiokulturelt perspektiv på læring, det vil si at læring ses som en prosess som først finner sted i sosialt samspill med andre før den enkelte approprierer eller gjør det til sitt eget. Kommunikasjon, samt bruk av både psykologiske og fysiske redskaper er viktige elementer i læringsprosessen.

Unni Wathne er lektor ved Søgne videregående skole og universitetslektor i matematikk ved Institutt for matematiske fag ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder. Ved universitetet arbeider hun med spesielt fokus på matematikk i lærer- og førskolelærerutdanning. Wathne har hovedfag i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Agder. Hun er født i 1975, vokste opp i Mandal, er gift og har to barn.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)