-I tillegg til bedre samhandling og forebyggende innsats i helsetjenesten – som i hovedsak er rettet mot enkeltmennesker og grupper, kreves det innsats for bedre samfunnsforhold for levekår og helse, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Birgitte Pedersen.
Den nye loven gir fylkeskommunene et ansvar for å ivareta folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging og i regional utvikling. Fylkeskommunene får et lovpålagt ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det brede folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte arbeidet i kommunene. Denne funksjonen utføres i dag på frivillig basis gjennom etablerte partnerskap for folkehelse. F
ylkeskommunen får også et ansvar for å holde oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer med betydning for folkehelsearbeidet i fylket og i fylkets kommuner.Det tas sikte på at loven skal tre i kraft 1. januar 2010 ved gjennomføringen av forvaltningsreformen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2009 | Skriv ut siden