Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fattet i midten av mars vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund i Søgne. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og tilhørende kulturlandskap. Fredningsområdet tilsvaret området som er regulert til bevaring i en reguleringsplan for Ny-Hellesund fra 2002, og inkluderer også verftstomta på Kapelløya. Et mindretall på fem mot seks av representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk inn for å påklage fylkeskonservatorens vedtak da utvalget i et møte nylig behandlet saken.

Det var hovedutvalgets leder Terje Damman (H) som fremmet forslaget om å påklage vedtaket. Han fikk støtte av en partikollega, FRP’s to representanter og en av KrF’s to representanter. Den øvrige KrF-representanten pluss representantene fra AP, SV, SP og V støttet

Terje Damman -hovedutvalgsleder NSM
Terje Damman (H) fikk ikke flertall i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø for et forslag om å påklage fredningsvdetaket for Ny-Hellesund.
fredningsbeslutningen.

Bakgrunnen for fredningsvedtaket er en godkjent rammetillatelse for utbygging av konferansehotell med restaurant, overnattingsrom, brygger og utearealer på verftstomta på Kapelløya. Avgrensningen av fredningsområdet vil kunne bli justert i forbindelse med igangsetting av en ordinær fredningssak.

Fylkeskonservatoren mener utbyggingen på verfstomta er av et slikt omfang og karakter at den vil forringe opplevelsen av kulturmiljøet i Ny-Hellesund. -Uthavnen er med sin store, verneverdige bygningsmasse og lange, tradisjonsrike historie et kulturmiljø av nasjonal betydning. Bygningene, kulturlandskapet og naturen rundt utgjør sammen et kulturmiljø i fredningsklasse. Press på området i form av nye fritidsboliger, brygger og nå utbygging på verftstomta utgjør en trussel mot bevaringen av det helhetlige kulturmiljøet. Fredningen vil sikre forvaltningen av bygningsmiljø og landskap og gi Ny-Hellesund en plass på fredningslisten, uttaler Stylegar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2009 | Skriv ut siden