Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2008 enige om å videreføre en prosess for å vurdere en eventuell fylkessammenslåing. Et diskusjonsnotat har vært drøftet i politiske partier på fylkesnivå. Kommunal- og regionaldepartementet har besvart noen spørsmål knyttet til en eventuell sammenslåing. Det fremmes nå en sak i begge fylkestingene hvor det skal gjøres vedtak om landsdelen skal starte en prosess for å slå sammen fylkene eller om landsdelen skal satse på samhandling for å møte utfordringene. I begge fylkeskommunene fremmes en felles innstilling hvor fylkesutvalgene bes arbeide videre med sikte på en sammenslåing av fylkene og avklare forutsetningene for dette. Det forutsettes at det senest i juni 2010 legges frem sak for fylkestingene hvor det tas endelig stilling til spørsmålet. Fylkesutvalget i Vest-Agder anbefalte i dag enstemmig at fylkestinget 28. april skal gå inn for en slik løsning.

I forbindelse med regjeringens initiativ til en regionreform ble prosessen for sammenslåing av Agder-fylkene satt på vent. I mai og juni 2008 fattet Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner vedtak med ønske om en ny prosess for fylkessammenslåing. De tre førstnevnte kommunene ga uttrykk for ønske om overflytting til Vest-Agder dersom det ikke ble slik sammenslåing. Inndelings­spørsmålet ble også tatt opp av flere ordførere på et møte i KS-regi i juni 2008. Det var enighet på møtet om å oppfordre fylkeskommunene til å ta prosessen videre.

Spørsmålet er blitt drøftet i fellesmøter mellom politikere i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Det ble opprettet en styringsgruppe for utarbeidelse av et diskusjons­notat som skulle legge grunnlaget for en bred debatt i fylkes- og kommunepartiene i fylkene. Notatet ble sendt ut til politiske partier i fylkene for behandling.

Notatet beskriver kort kjennetegn og utviklingstrekk i landsdelen. Deretter drøftes argumenter for og mot sammenslutning.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft viser i saksfremstillingen til at det i media er registrert at folkeavstemming har vært tema i enkelte partier i Aust-Agder. Det er ikke registrert at dette har vært tema i Vest-Agder. En eventuell folkeavstemming vil kun være rådgivende for fylkestinget, skriver Sundtoft. Hun mener det vil være mest hensiktsmessige at en nå starter en prosess for å drøfte og legge frem en innstilling med mål for sammenslåing, for å finne gode løsninger for en sammensluttet fylkesorganisasjon og for lokalisering av fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser og funksjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2009 | Skriv ut siden