Fylkesutvalget imøtekom i dag en søknad fra Agder Energi om utbygging av nye dammer og økt regulering av Skjerkevatn i Åseral kommune. Konsesjonen omfatter bygging av to nye dammer ved Skjerkevatn og utvidet regulering av Skjerkevatn med en nivåheving på 23 meter, slik at de to magasinene Skjerkevatn og Nåvatn i hovedsak vil fremstå som et sammenhengende magasin. Agder Energi vil utnytte vannressursene bedre med tanke på økt produksjon av elektrisk kraft.

Nye dammer ved Skjerkevatn med utvidet regulering av Skjerkevatn opp til nivå med Nåvatn øker magasinvolumet med rundt 50 millioner kubikkmeter. Det gir mulighet for en økt fallutnyttelse på opptil 23 meter via eksisterende inntak ved Skjerkevatn. I et normalår gir dette en betydelig produksjonsøkning i Skjerka kraftverk som tilsvarer årsforbruket til 2150 husstander.

Søknaden med tilhørende fagrapporter, samt brosjyre er tilgjengelig fra følgende internettside: www.nve.no/vannkraft-KU.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2009 | Skriv ut siden