Fylkestinget besluttet i går å bidra til en omorganisering av reiselivet i landsdelen. Det opprettes et åpent samarbeidsforum - VistSørlandetForum - for samarbeid mellom det offentlige og næringen. Forumet ledes av fylkeskommunene. Dagens organisering innenfor Sørlandet Reiseliv nedlegges. Det opprettes et nytt landsdelsselskap - VisitSørlandetAS - for markedsføring av Sørlandet og reiselivstilbudene i landsdelen.

Skattejakt AS med Dyreparken som største eier skal bli et heleid datterselskap av VisitSørlandeAS og skifte navn til VisitSørlandetBooking AS.
Dagens Sørlandsreiser AS nedlegges da VisitSørlandetAS overtar selskapets oppgaver. VisitSørlandetProdukt og Vertskap knyttes til de enkelte regionene. Fylkestinget vil at selskapet VisitSørlandet A/S etableres formelt snarest mulig. Fylkestinget bevilget 250.000 kroner som Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til dekning av etableringskostnader for selskapet. Det skal være fullt operativt fra 1. januar.2010. Styret gis fullmakt til å engasjere nødvendig konsulentbistand til forberedelsene.

Fylkestinget bevilget 250.000 kroner til fylkeskommunens kjøp av aksjer i Skattejakt A/S som et ledd i restrukturering av selskapet. Selskapet forutsettes senere å endre navn og integreres i VisitSørlandet Booking A/S. Sørlandsreiser A/S forutsettes nedlagt og likeledes integrert i ny struktur.

av admin, publisert 29. april 2009 | Skriv ut siden