Nordmenns tannhelse varierer kraftig, blant annet avhengig av hvilken aldersgruppe de tilhører. Men tannhelsen har bedret seg over tid i flere grupper. Samtidig finnes det ikke god nok kunnskap om tannhelsen til mange grupper i befolkningen. Dette kommer fram i en fersk rapport fra Folkehelseinsituttet som omtales på nettsidene til Den norske tannlegeforening. Rapporten oppsummerer de data som per i dag finnes på området tannhelse og tannsykdommer. Den er basert på data fra studier av barn og unge, rekrutter, voksne og eldre, samt enkelte spesielt utsatte grupper.

Noen resultater fra rapporten Tannhelsestatus i Norge:

  • På landsbasis ser det ut til at andelen kariesfrie tre- og femåringer i 2007 er større en noen gang tidligere; rund t85-90 prosent av treåringene og 75 prosent av femåringene.
  • Blant 12-åringene var under 20 prosent kariesfri i 1985, mens andelen kariesfri 12-åringer har ligget over 40 prosent siden 1995, med en del svingninger.
  • Gjennomsnittsrekrutten hadde i 1968 13,7 tenner med fyllinger, mens gjennomsnittet i 2008 var 4,8. Imidlertid økte andelen med erosjonsskader på tennene blant rekruttene fra 3 prosent i 1990 til 7 prosent i 1999.
  • Tannhelsen hos de undersøkte gruppene som representerer den voksne normalbefolkningen har forbedret seg betydelig i løpet av de siste tiårene. Trøndelagsundersøkelsene viste blant annet at i aldersgruppen 34-44 år ble andelen tenner med hull halvert i perioden 1973-2006.
  • Andelen eldre som kun hadde egne tenner, har økt fra 1996 til 2004, det vil si at det sees en bedring også blant eldre som i utgangspunktet vokste opp i en tid preget av begrenset tilbud og oppfølging av tannhelsen. Samtidig har en betydelig andel av de eldre smerter og/eller spisevansker
  • Tilbud om tannbehandling for grupper med spesielle behov varierer mellom fylkene, ettersom det er opptil den enkelte fylkeskommune å velge hvilke grupper som skal prioriteres.
  • FUTT-undersøkelsen viste at nær 100 prosent av de rusmiddelavhengige hadde behov for tannbehandling. En annen undersøkelse av 227 pasienter med dobbeltdiagnose rus-psykiatri i 2006-2008 avdekket store behandlingsbehov – for eksempel hadde aldersgruppen 30-39 år i snitt nesten åtte tenner med karies, ti ganger så mange som en lignende aldersgruppe i Trøndelagsundersøkelsen i 2006.
  • Rapporten gir også en oppsummering av data på faktorer knyttet til andre sykdommer i munnhulen.
  • Basert på den kunnskapen som finnes per i dag er det vanskelig å konkludere med i hvilken grad det er sosiale ulikheter i tannhelse i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2009 | Skriv ut siden