Kommunene: Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal ble i perioden 2004 til 2006 tilført rundt 16 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling. Midlene er en kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. De er benyttet til delvis finansiering av regionale utviklingsprosjekter i de fire kommunene. Fra 2007 er kriteriene for beregningen av kompensasjonen endret. Forvaltningen er blitt underlagt sterkere folkevalgt styring og kontroll i fylkeskommunene som fatter beslutninger om bruken. Fylkesutvalget besluttet i dag at 2,8 millioner kroner av potten, som samlet er på 4,6 millioner kroner, skal gå til infrastrukturprosjekter i de fire kommunene og resten til bredbåndsutbygging i også flere kommuner.

Etter at fylkeskommunen mottok årets tildelingsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet har fylkeskommunen og Åseral-, Audnedal-, Hægebostad- og Sirdal kommuner blitt enige om at den tildelte rammen på 2,8 millioner kroner fordeles likt mellom dem. Tilskuddene til hver kommune blir da 700.000 kroner.

De resterende midlene - 1,8 millioner kroner - anvendes til bredbåndsutbygging og annen infrastruktur- og næringsutviklingstiltak i hele det distriktspolitiske virkeområdet i Vest-Agder.

I tillegg til de fire overnevnte kommunene omfatter dette kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Marnardal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2009 | Skriv ut siden