Hovedutvalget er også positiv til at det er generell økning både på investerings- og drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. Imidlertid er hovedutvalget bekymret for kostnadsøkningen i drifts- og vedlikeholdskontraktene. Dette vil kunne føre til økt vedlikeholdsetterslep og dermed økende forfall på det viktigste veinettet i fylket. Situasjonen bør gjennomgås og bevilgningsrammen bør økes om kostnadsøkninger gir utilsiktede virkninger.

Hovedutvalget peker også på at E39 fra Søgne østgrense til Rogaland stedvis er meget dårlig. For å forberede videre utbygging forventes det at det gjennomføres nødvendig planleggings- og utredningsarbeid på strekningen i perioden 2010 – 13.

av admin, publisert 27. mai 2009 | Skriv ut siden