I dag avholdes det møte mellom staten og de tretten byene som er tilsluttet Framtidens byer. Kristiansand er en av disse. De tretten byene har utarbeidet handlingsprogram for sitt arbeid i Framtidens byer. Samlet legger byenes handlingsprogram opp til en reduksjon av klimagassutslippene på 35 prosent i 2030 og 24 prosent i 2020 sammenlignet med 1991. Dette en større reduksjon enn Klimaforliket legger opp til. I tillegg vil tiltakene prege livet i byene i form av flere sykkelstier og mindre biltrafikk, bedre avfalls- og ombruksløsninger, lettere tilgang til fornybar energi og større tilpasningsdyktighet til klimaendringene.

Næringslivet slutter seg til satsingen. Fra i dag er også NHO, HSH og Sparebankforeningen en del av Framtidens byer. Næringslivet ønsker å bidra vesentlig til å redusere klimagassutslippene og utvikle en grønnere økonomi og dermed styrke vår egen konkurransekraft, uttaler NHO, HSH og Sparebankforeningen. I dag vil Framtidens byer underskrive en intensjonsavtale om samarbeid med næringslivet. Dette samarbeidet er en viktig nøkkel for å redusere klimagassutslippene i Norges største byer.

Framtidens byer arbeider for å redusere klimagassutslippene innenfor fire områder:

Vegtransport
I byområdene utgjør vegtransport over halvparten av utslippene. Byenes planlagte tiltak viser vilje til å bruke nye virkemidler for å oppnå mer miljøvennlig transport. Et samarbeid med næringslivet om god lokalisering og effektive transportløsninger vil begrense klimagassutslippene ytterligere.

Energi i bygg
40 prosent av energibruken er knyttet til bygningsmassen. Framtidsbyene planlegger nå en rekke tiltak for energieffektivisering og – omlegging. Næringslivet blir en viktig samarbeidspartner for å realisere flere lavutslipp- og nullutslippsbygg.

Avfall og forbruk
Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp. Næringslivet vil kunne bidra til å redusere utslippene ved hjelp av grønne innkjøp, smartere transportløsninger og optimal emballasje. Byene legger til rette for å redusere avfallsmengden gjennom endret forbruksmønster, ombruk, resirkulering og gjenvinning.

Klimatilpasning
Klimaendringene fører til store strukturelle og samfunnsmessige endringer; stigning i havnivå, mer nedbør og vind, økt flomfare og endring av det biologiske mangfoldet. Framtidens byer arbeider med å tilpasse seg klimaendringene. Næringslivet vil være en viktig partner i arbeidet med å redusere uheldige virkninger av klimaendringene og avklare de økonomiske konsekvenser de vil få.

Framtidens tretten byer er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Fra statens side deltar Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i tillegg til Miljøverndepartementet, som leder programmet.

Les mer om Framtidens byer

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2009 | Skriv ut siden