Kommuneproposisjonen ble lagt fram 15. mai. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken, at sektoren vil kompenseres for lavere skatteinntekter i 2009. Økonomisjef Lise Solgaard gir et samendrag av hva dette betyr for VAF.For 2010 forventes en økning i inntekter for Vest-Agder fylkeskommune. Denne økningen vil utgjøres av andel av tiltakspakken som videreføres fra 2009 (ca. 1 mill. kr), oppjustert skatteanslag (ca. 1,8 mill. kr) og en vekst i frie inntekter (ca. 55 mill. kr), til sammen en realvekst på om lag 58 mill. kr i 2010. Veksten må ses i sammenheng med forventede økte demografikostnader.

Føringer i kommuneproposisjonen

Kommuneproposisjonen ble lagt frem 15. mai. Den internasjonale finanskrisen innebærer større usikkerhet enn vanlig om den økonomiske utviklingen. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken, at sektoren vil kompenseres for lavere skatteinntekter i 2009 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Ettersom anslaget for skatteinntektene i 2009 ble nedjustert i tiltakspakken i forhold til nasjonalbudsjettet 2009, ble kommunesektoren kompensert med 1,2 milliarder kr. i form av økte rammeoverføringer. Foruten inntektsbortfallet ved lavere skatteinntekter ble det i kompensasjonen innarbeidet at kostnadsveksten i kommunesektoren i 2009 ble nedjustert med 0,4 prosentpoeng fra 4,5 pst. til 4,1 pst.

Etter behandling av tiltakspakken er det kommet ny informasjon av betydning for kommunesektorens inntekter i 2009. Basert på innbetalte skatter til og med mars 2009 er anslåtte skatteinntekter for kommunesektoren i 2009 økt med om lag 300 mill. kr sammenlignet med anslaget lagt til grunn i tiltakspakken. Av disse tilfaller 55 mill. kr fylkeskommunene, og av disse beregnes 1,8 mill. kr å tilfalle Vest-Agder.

Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2010 regnet i forhold til saldert budsjett for 2009 vil beløpe seg 1,2 mrd. kr (videreføring av tiltakspakken), økt skatteanslag på 300 mill. kr, 1 mrd. kr kun til kommunene pga. deres relative andel av økte demografikostnader samt en ytterligere økning på 4 mrd. kr.

For 2010 forventes en økning i inntekter for Vest-Agder fylkeskommune. Denne økningen vil utgjøres av andel av tiltakspakken som videreføres fra 2009 (ca. 1 mill. kr), oppjustert skatteanslag (ca. 1,8 mill. kr) og en vekst i frie inntekter (ca. 55 mill. kr), til sammen en realvekst på om lag 58 mill. kr i 2010. Veksten må ses i sammenheng med forventede økte demografikostnader.

I forbindelse med forvaltningsreformen øker fylkesveinettet kraftig, og fylkeskommunen blir den dominerende veieier i regionen. Fra 1.1.2010 vil fylkeskommunen kunne foreta en samlet prioritering av bevilgningene til dette veinettet. Andre oppgaver innen miljøfeltet og innenfor næring og forskning blir også overført til fylkeskommunen. Det vises også til det pågående arbeidet som fylkesutvalget har initiert for å gjennomgå den politiske organiseringen i lys av de nye oppgavene.

Fylkeskommunene vil i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 bli tilført til sammen 7,4 mrd. kr. Av disse er 6,9 mrd. kr knyttet til oppgaver i forbindelse med de nye fylkesveiene. 117 mill. kr er knyttet til årsverkskostnader i forbindelse med forvaltningsreformen. For Vest-Agders vedkommende vil ca. 218 mill. kr i alt bli overført i forbindelse med fylkesveier. I tillegg vil en få anslagsvis 4 mill kr. til dekning av årsverkskostnader og ca. 13 mill. kr til dekning av overførte oppgaver.

Forvaltningsreformen – økonomiske konsekvenser

Fiskeri- og kystdepartementet – marin sektor

Fylkeskommunene vil få myndighet til å tildele akvakulturtillatelser etter akvakulturloven både til oppdrett av matfisk av anadrome og marine arter, og havbeite, samt myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse og justering av eksisterende tillatelser og lokaliteter. Videre vil fylkeskommunene overta saksbehandlingen av søknader om akvakultur i ferskvann. Fylkeskommunene vil også få ansvaret for å fremme innsigelser på vegne av havbruksinteresser i kommunale planprosesser i kystsonen.

Overføringen krever forskriftsendringer. Vil bli sendt på høring 4. kvartal 2009. Oppgavene vil bli nærmere utdypet i en forskrift fra Fiskeri- og kystdepartementet.

10 mill. kr vil bli overført til årsverkskostnader (fra fiskeridirektoratet). (Relativ andel Vest-Agder anslås til kr. 340.000. Ingen opplysninger om øvrige økonomiske midler. Regjeringen vurderer at fylkeskommunene vil få merkostnader til årsverk utover dette.

Helse- og omsorgsdepartementet – folkehelsearbeidet

Ny lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet, planlagt ikrafttredelse 1.1.2010. Innebærer en lovfesting av fylkeskommunenes ansvar for å ivareta folkehelsearbeidet i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging og i regional utvikling, samt et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene.

Tilskuddet som ligger i Helse- og omsorgsdepartementet i dag er på om lag 35 mill. kr, og det legges opp til å overføre dette. Det er ikke opplysninger om overføring av årsverkskostnader.

Kunnskapsdepartementet – kvalitetsutvikling og fagskoler

Fylkeskommunen vil få ansvar for veiledning og kvalitetsutviklingstiltak på grunnopplæringsfeltet. , som blant annet kan gi god sammenheng mellom grunnskolen og videregående opplæring. Endring i opplæringsloven som trer i kraft 1.1.2010. Det skal settes av 35 mill. kr på sentral post 226, post 21 til dette, og dette vil sannsynligvis bli søkbare midler. Det er ingen opplysninger om overføring av årsverkskostnader.

Ansvaret for drift og finansiering av fagskolene vil bli overført til fylkeskommunene 1.1.2010. Stortinget har vedtatt endring i lov om fagskoleutdanning. Tilskudd til tekniske fagskoler (kap. 276, post 70) og tilskudd til annen fagskoleutdanning (kap. 276, post 72) skal overføres til fylkeskommunenes rammetilskudd i 2010. Samlet legges det opp til at minst 343,3 mill. kr vil bli flyttet til fylkeskommunenes rammetilskudd. Andel for Vest-Agder anslås til ca. 11,7 dersom fordelingsnøkkel brukes. Det er forslag om å øke bevilgningen med totalt 15,2 mill. kr. Det er ikke overført årsverkskostnader. Tilskudd til helsefagskoler vil fortsatt øremerkes.

Fylkeskommunene skal overta ansvaret for å oppnevne to av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene. Stortinget har vedtatt endring i lov om universiteter og høyskoler med virkning fra 1.1.2010. Ingen økonomisk overføring.

Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for de regionale forskningsfondene. Regionalt forskningsfond for region 5 omfatter Aust-Agder og Vest-Agder. Fylkeskommunene i den enkelte region må inngå avtaler om blant annet sekretariatsfunksjoner for det regionale fondsstyret, oppnevning av styreleder og fylkeskommunale styremedlemmer. Fylkeskommunene skaper grunnlaget for fondsstyrets arbeid ved å lage fylkesvise forskningsstrategier. Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til de økonomiske sidene.

Landbruks- og matdepartementet – landbruk, klima,

Får ansvar for virkemidler knyttet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket, overtar fylkesmannens rolle i verdiskapingsprogrammene, oppnevner representant til Innovasjon Norges faglige møtearenaer. Virkemidlene vil bli på om lag 20 mill. kr. Anslått andel for Vest-Agder kr. 680.000.

Fylkeskommunene får oppgaver og en forsterket rolle knyttet til klima og samfunnsplanlegging. Fylkeskommunen overtar fylkeslandbruksstyrets uttalelsesrett i landbrukspolitiske saker og får mulighet til å gi innspill til det årlige jordbruksoppgjøret.

Det overføres 2,5 mill. kr i årsverkskostnader (fra fylkesmannsembetene). Anslått andel til Vest-Agder er kr. 85.000. Regjeringen vurderer at fylkeskommunen vil få merkostnader til årsverk utover de milene som overføres fra statlige aktører. Enkelte tilskudd vil fortsatt bli øremerket.

Miljøverndepartementet - friluft, viltforvaltning, vannregionmyndighet, bestandsforvaltning

Sikring og forvaltning av friluftsområder, ivaretakelse av allemannsretten og motivering til friluftsliv. Bestandsforvaltning av høstbare, ikke truede viltarter og arter av innlandsfisk. Tilskudd til lokale vilttiltak overføres ikke til fylkeskommunen, men avvikles fra 2010.

Vannregionmyndighet. Revidert vannforvaltningsforskrift sendes på høring i 2009. Midler til fylkeskommuner som blir utpekt som vannregionmyndigheter vil bli finansiert gjennom øremerkede tilskudd.

Endringer i lov om viltet og lov om laksefisk og innlandsfisk er endret. Fylkeskommunene får ansvar for å dele ut tilskudd til viltformål, hjortevilttiltak, viltformål, lokale vilttiltak, friluftstiltak samt tiltak i friluftsområder.

Det overføres 4,5 mill. kr i årsverkskostnader (fra fylkesmannsembetene). Anslått andel til Vest-Agder er kr. 153.000. Regjeringen vurderer at fylkeskommunene vil få merkostnader til årsverk utover de midlene som overføres fra statlige aktører. Enkelte tilskudd vil fortsatt bli øremerket.

Næringsdepartementet – Innovasjon Norge

Fylkeskommunene overtar 49 pst av eierskapet i Innovasjon Norge, og vil overta et ansvar for styring av selskapet. Det er ikke overført årsverkskostnader til fylkeskommunene, men regjeringen vurderer at fylkeskommunene vil få merkostnader til årsverk.

Olje- og energidepartementet

Vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk overføres til fylkeskommunen fra 1.1.2010. Vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for fylkeskommunene.

Samferdselsdepartementet – øvrige riksveier

Fylkeskommunene får ansvaret for investeringer, drift og vedlikehold av øvrige riksveier samt ferjene, med den standard det har på overtakelsestidspunktet, og med tilhørende rettigheter og plikter. Ot.prp. om lovendring samt forslag om omklassifisering av riksvei til fylkesvei, er lagt fram.

Det overføres 5,9 mrd. kr til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen. Av disse gjelder 1,369 mrd. ferjer (17 mill. kr til Vest-Agder), 2,723 gjelder drift og vedlikehold (102 mill. kr til Vest-Agder) og 1,866 investeringer (66 mill. kr til Vest-Agder). I tillegg er fylkesveibudsjettet styrket med 1 mrd. kr utover dagens nivå.

Regjeringen foreslår å innføre en rentekompensasjonsordning til fylkeskommunene med en ramme på 2 mrd. kr.

Økonomi

Fylkeskommunenes rammetilskudd økes med om lag 7,4 mrd.kr i forbindelse med forvaltningsreformen. Av disse gjelder 6,9 mrd. kr nye fylkesveier. I tillegg kommer 117 mil. kroner til årsverk (17 mill. kr er overført fra departementene; 10 mill fra Fiskeri- og kystdepartementet, 4,5 mill. kr fra Miljøverndepartementet, 2,5 mill. kr fra Landbruks- og matdepartementet) Fylkeskommunenes merkostnader innenfor områdene Fiskeri og kyst, landbruk og mat, miljøvern, næring og samferdsel styrkes med 100 mill. kr. I tillegg kommer overføringer til fagskoler og folkehelse, og innenfor landbruk og miljøvern.

Enkelte oppgaver vil fortsatt bli finansiert gjennom øremerkede tilskudd. (Samferdsel, miljøvern, landbruk)

Totalt sett beregnes økningene i forbindelse med forvaltningsreformen for Vest-Agder fylkeskommune å bli ca 4 mill. kr i årsverkskostnader, 218 mill. kr ifm fylkesvei og ferjer, ca 13 mill. kr til øvrige oppgaver.


av Macdonald, Cheryl, publisert 19. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer