Prosjektet Sørnorsk kystkultur i Farsund kommune er valgt ut som et av 10 satsningsområder innenfor det nasjonale verdiskapningsprogrammet. Det er gode nyheter for den unike naturarven på Lista og ellers i Listerregionen, som nå skal settes fokus på. Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har satt av 10 millioner kroner til de utvalgte områdene i år. Verdiskapningsprogrammet har en varighet på fem år. Tidligere er frihavnsprosjektet i Kristansand valgt ut som et av områdene innenfor den kulturhistoriske delen av verdiskapningsprogrammet.

Listerkysten skal bli en arena for forskning, bygging av kompetanse og formidling av kunnskap med fokus på natur og reiseliv. Et mål med prosjektet er å friste flere til å besøke

regionen, skape nye produkter for reiselivet og ta bedre vare på naturkvalitetene.

- Regjeringen vil legge bedre til rette for turister og besøkende i og rundt store verneområder, slik at inntektene fra reiselivet kan øke. På denne måten kan naturvernet bidra til at distriktene får flere bein å stå på, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Vi vil spille på lag med lokalbefolkningen slik at verneverdier kan bidra til en positiv samfunnsutvikling i distriktene, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Programmet skal bidra til miljømessig-, kulturell- og sosial verdiskaping i tilknytning til større verneområder. På denne måten vil verneområdene bli bedre ivaretatt, og lokal bevissthet og engasjement for naturområdene stimuleres.

Interessen for å være med i verdiskapingsprogrammet har vært gledelig stor. Gjennom en to-trinns prosess er nå ti prosjekter valgt ut. Programmet vil gå over fem år. Verdiskapingsprogrammet skalListastemning bidra til at distrikter med verneområder kan utnytte mulighetene på best mulig måte.

Programmet skal hjelpe gründere og småbedrifter med infrastruktur som rasteplasser, stier, skilting og utsiktspunkter. Lokale krefter skal tjene på å vise fram vår unike natur. Skjøtsel for å ta vare på naturmangfoldet skal også stimuleres, fordi det gir både arbeid, bevaring av naturmangfold og naturopplevelser.

De ti hovedprosjektene som får støtte er spredt ut over det ganske land, fra Lista i sør til Varanger i nord. Variasjonen i vår unike natur er stor. Dette avspeiles i de områdene som nå er valgt ut. Her er både fjell, kyst og innland representert, med et bredt tilfang av tema og innfallsvinkler på det utviklingsarbeidet som skal skje i de ulike prosjektene.
Les mer om prosjektet Sørnorsk kystkultur her:

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Naturmangfold/verdiskapningsprogrammet/faktaark_sornorsk_kystnatur.pdf

av Stylegar Frans-Arne, publisert 13. mai 2009 | Skriv ut siden