Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder har fra og med 2009 forlenget standard innkallingsintervall mellom hver ordinær undersøkelse hos tannlege eller tannpleier for de prioriterte gruppene i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen: ”Tenner for livet – helsefremmende og forebyggende tiltak”. Intervallet for pasienter med god tannhelse er nå endret fra 18 måneder til 21 måneder med unntak for psykisk utviklingshemmede med 12 måneder som standard intervall.

Hele 74 prosent av alle femåringer i Vest-Agder har aldri hatt tannråte og mer enn halvparten av barn og ungdom opp til 18 år har ikke ny tannråte ved ordinær undersøkelse.

Bortimot 40 prosent av tannhelsepersonells arbeidstid går med til kliniske undersøkelser. En individuell vurdering av brukerens behov bør avgjøre hvor lang tid som skal avsettes til hver undersøkelse. Dermed oppnår tannhelsetjenesten effektiv og rasjonell bruk av tid.

Det finnes en rekke faglige, økonomiske og etiske grunner for endring av innkallingsrutinene både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Undersøkelser har vist at det er faglig forsvarlig å forlenge intervallene opp mot 24 måneder for mennesker med god tannhelse. For andre kan det være behov for oppfølging med kortere intervaller.

Innkallingsintervallene må vurderes ut fra individuelle behov. Det er tannlegens/tannpleierens fagligeRotfylling vurdering av den enkelte bruker som bør avgjøre lengden på innkallingsintervallene. Denne vurderingen må blant annet være basert på kunnskap om de aktuelle sykdommers forekomst og utvikling, sammenholdt med risikofaktorer.

Lov om helsepersonell pålegger behandlere et ansvar for ikke å påføre brukerne og offentlige instanser unødvendige utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling. Det er likevel viktig at brukere som ønsker hyppigere tannhelsekontroller blir gitt anledning til å påvirke beslutningen om intervaller mellom kontrollene.

Målet er i alle fall klart: Utjevning av sosial ulikhet i tannhelse.

Sammen med pasient og pårørende vil tannlege eller tannpleier gi anbefaling om intervall mellom tannhelsekontrollene.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden