Vennesla kommune har vedtatt å sette i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planprogrammet legger opp til en planperiode fra 2010 til 2020. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet forslaget i dag og sluttet seg til planprogrammet og flere forslag fra fylkeskommunens administrasjon som bes vurdert i arbeidet med planen. Vennesla kommune har i de siste årene hatt en positiv utvikling. Det har blant annet vært en større økning i innbyggertall enn forventet. I plansammenheng legges det opp til at kommunen skal legge til rette for en økning på 5000 nye innbyggere henimot 2050.

Boligbygging
I dag har kommunen areal til å dekke rundt 4000 nye innbyggere. Det skulle tilsi at det er tilstrekkelig med byggeområder innen planperioden. Fra fylkeskommunen uttrykkes det at kommunen derfor bør prioritere hvordan avsatte byggeområder skal bygges ut for å utvikle Vennesla til den attraktive bokommunen. Det vises til at Venneslaheia Øst, Smååsane, Hundsøya og Vennesla sentrum er aktuelle utbyggingsområder som til sammen vil kunne gi et variert boligtilbud fra mindre leiligheter til større eneboliger. Når det gjelder kvalitet på ny bebyggelse bør kommunen også satse på bærekraftig utvikling. Det anbefales videre å prioritere utbygging av sentrumsnære områder for å styrke Vennesla sentrum. Med hensyn til å kunne redusere økningen av transportbehovet tilrådes videre å prioritere områder som kan betjenes med kollektivtrafikk.

Sentrumsutvikling
Når det gjelder estetikk i forhold til landskap mener en fra fylkeskommunens side at silhuettvirkning og større inngrep i landskap i størst mulig grad må unngås. Et annet forhold som fylkesadministrasjonen trekker frem er sentrums- og tettstedsutvikling. Her vises det til at selv om en utvikling av Hundsøya til et større avlastningssenter kan være positivt så kan dette imidlertid medføre en svekkelse av Vennesla sentrum. Det bør allikevel ikke åpnes for at større arealer kan benyttes til å etablere mindre butikker som vanligvis hører hjemme i et bysentrum. Dette forholdet bør vurderes nøye og utredes tilstrekkelig slik at det kan utformes bestemmelser som gir muligheter for å utvikle Hundsøya og samtidig sikre Vennesla sentrum som et attraktivt handelssted. Det bør, etter fylkeskommunens vurdering, utføres en analyse /mulighetstudie av hvordan Vennesla sentrum og Hundsøya kan utfylle hverandre og hvordan disse områdene kan bindes sammen på en best mulig måte. Fylkeskommunen vil vurdere å gå inn med økonomisk støtte til et slikt planarbeid.

Friluftsliv
Det vises for øvrig til at Vennesla byr på mange muligheter for å utøve friluftsliv og kommunen har i regional sammenheng de viktigste utfartsområdene vinterstid. Kommunen bør i langt sterkere grad profilere seg som en friluftslivkommune og satse på å legge til rette for ulike former for aktiviteter knyttet til friluftsliv som kan utøves hele året. For å få til en forutsigbar og fremtidsrettet arealforvaltning knyttet til friluftsliv bør kommunen sikre grønnstruktur og etablere markagrense.

Samferdsel
Med hensyn til samferdsel er lokalisering av terminal knyttet til kollektivtrafikk viktig. Det samme gjelder en sammenhengende gang – og sykkelvei fra Grovane til Kristiansand grense og et godt og sammenhengende sykkelveinett inn til sentrum. Det bør også legges til rette for gode busstraséer gjennom sentrum.

av hoved.aspx?m=8&amid=21064, publisert 27. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer