En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet og stilt seg bak et forslag til en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Bakgrunnen er at det i statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på seks milliarder kroner. Det er et nasjonalt mål å styrke forskning og innovasjon i hele landet. I mai ble det fastsatt at Vest-Agder og Aust-Agder blir en forskningsfondsregion region. Strategiens visjon er at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning, som har internasjonal orientering, stor innovasjonsevne og et godt utdanningssystem. Og videre et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er viktige for regionen.

Regionens arbeid med forskning og utvikling må ta utgangspunkt i regionens særlige utfordringer og fortrinn, gi åpning for å satse på nye områder, og være koordinert med strategiene til andre aktører og den nye Regionplan Agder som vedtas fra 2010.

Det er valgt ut noen kompetanseområder en satser på å viderutvikle: mekatronikk, IKT, materialteknologi, bioteknologi, samfunnsforskning med regional relevans, kultur og opplevelse, innovasjon i offentlig sektor og organisasjon og ledelse.

De ovenfor nevnte kompetanseområdene skal legges til grunn for valg av FoU prosjekter i regionen innen følgende satsingsområder:

-Energi, miljø og klima
-Maritim sektor
-Matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi
-Samfunnsforskning
-Innovasjon i offentlig sektor
-Kultur- og opplevelsesnæringene

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden