Dagens digitale læremidler ligner svært på læreboka og er ennå ikke særlig utbredt i bruk. Det viser en evaluering av nasjonal digital læringsarena (NDLA) som er utført av Rambøll på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen er foretatt i perioden oktober 2008 til juni 2009. -Vi har vært opptatt av å få i gang produksjonen av digitale læremidler, og det har skjedd svært mye på tre år. Vi må jobbe for at tilgjengeligheten blir bedre og at læremidlene blir interaktive. Men læreboken vil nok fortsatt dominere i norsk skole i overskuelig framtid, tror kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet har vært å gjennomføre en forskningsbasert evaluering delt opp i tre deler: En evaluering av pedagogisk kvalitet, en evaluering av brukernes opplevelse, herunder læremidlenes tilgjengelighet, og evaluering av organisasjon, ledelse og samspill.

I evalueringsrapporten uttrykkes det at det har skjedd mye i løpet av den relativt korte prosjektperioden til NDLA. Når prosjektet nå går over til å være et selskap, har man skaffet til veie et svært godt erfaringsgrunnlag å bygge videre på for å lykkes med målet om å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Det er ingen tvil om at det per i dag er tilgjengelig et større volum læremidler enn hva som var tilfellet før prosjektet. En slik økning kunne vært observerbar også uten NDLA, men målrettethet og fokusert innsats tyder på at man har bidratt med en vid og kvalitetsmessig god produksjon, som ikke ville blitt matchet uten prosjektet.

Evalueringen viser imidlertid at en av de største utfordringene til nå for NDLA.no har vært det begrensete omfanget av bruken av de digitale læremidlene. Det er nettopp dette som vil være det fremste suksesskriteriet for NDLA, og det vil derfor være av største betydning at de 18 fylkeskommunene som eiere inntar en aktiv rolle ovenfor sine skoler. Med fylkeskommunene som datamuseier av både NDLA og skolene bør alt ligge til rette for en målrettet innsats for øke bruken av læremidlene som tilbys gjennom NDLA.no, noe som vil være nødvendig for å kunne legge til rette for at elevenes utgifter til læremidler reduseres.

De læremidlene som har vært tilgjengelige og dermed gjenstand for læremiddelanalysen betegnes som å ligge tett opp til læreboken hva gjelder utforming og innhold. Dersom NDLA lykkes med å utvikle og lansere en nasjonal delingsarena vil man også kunne nå en ny standard for læremidler, der brukere involveres og utnytter kapasitet og muligheter for nettbaserte løsninger på en helt annen måte enn i dag. Dette vil legge til rette for økt mangfold av digitale læremidler, skriver Rambøll i evalueringsrapporten. 

Sluttrapport- Evaluering av Nasjonal digital læringsarena (PDF-format).

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden