Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status etter første tertial. Prognosen viser at det går mot et resultat i balanse i år. Fylkesutvalget støttet fylkesrådmannens forslag om å øke budsjettet for skatteinntekter med 1,8 millioner kroner og redusere budsjettet for renteutgifter med 3,9 millioner kroner. Disse midlene benyttes delvis dekning av fjorårets underskudd for Agder kollektivtrafikk, økte kostnader innenfor drosjekjøring av elever og transporttjenesten for funksjonshemmede samt kostnader ved tilbudsstrukturen for de videregående skolene som går ut over gjeldende budsjettramme. På disse områdene vil det også bli benyttet fondsmidler til delfinansiering.

Fylkesutvalget går også inn for at fylkestinget skal godkjenne at det foretas to låneopptak. Det ene av lånene vil være på 19,8 millioner kroner til å finansiere kostnader i forbindelse med en tomt på Tangen i Kristiansand som skal videreselges. Ved senere salg av tomten vil lånegjelden bli nedbetalt. Det andre lånet på 18,5 millioner kroner er nødvendig for å dekke økte kostnader ved bygging av Tangen videregående skole i Kristiansand. Det ventede merforbruket skyldes behov for endringer i sluttfasen av prosjektet, og at bygget er svært komplekst.

Fylkestinget sluttbehandler saken 17. juni.

av admin, publisert 2. juni 2009 | Skriv ut siden