Fylkestinget behandlet i dag Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2010 til 2019. Fylkestinget beklager at Sørvestbanen ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan i nødvendig grad. Vest-Agder fylkeskommune mener Jernbaneverket snarest mulig i handlingsperioden må gi signaler om å starte utredning av sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i samarbeid med lokale planmyndigheter. Målet må være å få realisert sammenkoblingen innen 2025. Med økt vilje til satsing på jernbane er tiden inne for å legge til grunn et økt ambisjonsnivå for persontransport med jernbane mellom Oslo og Stavanger, uttrykker fylkestinget.

Jernbaneforum Sør, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en av fem fylkeskommuner som utgjør forumet, har sendt en uttalelse som argumenterer sterkt for gjennomføring av Sørvestbaneprosjektet. I forumets uttalelse tas det til orde for at bevilgninger til prosjektet må forseres og økes sammenlignet med handlingsprogrammet. Fylkestinget slutter seg til forumets uttalelse.

Fylkestinget er tilfreds med at det nå er lagt opp til økt satsing på jernbane og understreker at dette må følges opp i Jernbaneverkets årlige budsjetter. Satsing for økt kapasitet for godstransporten på Sørlandsbanen er også bra. For at en skal kunne ta ut effekt av kapasitetstiltakene forutsetter fylkestinget at langsiktige tiltak på Langemyr godsterminal i Kristiansand og utbedring av signalanlegget på Gandal godsterminal i Sandnes gjennomføres i første del av handlingsplanperioden.

Fylkestinget ber videre om at det i handlingsperioden settes av midler til realisering av Euroterminalen i Kristiansand havn. Terminalen skal betjene ferje-, tog- og busstrafikk.

Fylkestinget støtter Jernbaneverket i at sikkerhetskrav og løsninger må ta utgangspunkt i helhetlige risiko- og sikkerhetsvurderinger for jernbanen. Samtidig forutsetter fylkestinget at nødvendige sikkerhetstiltak blir finansiert. Det er ikke akseptabelt å søke dette løst ved å legge ned stasjoner. Stoppstrukturen er av svært stor betydning for betjening av dalførene i fylket. Fylkestinget krever at stoppstrukturen blir beholdt i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer