Fylkesutvalget behandlet i går Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til Kystverkets handlingsprogram 2010 – 2019 for den del av planen som omfatter fiskerihavnstiltak. Fylkesutvalget fulgte opp et enstemmig fellesforslag fra hovedutvalg for næring samferdsel og miljø hvor det sterkt understrekes behov for slepebåt- og oljevernberedskap med stasjoneringssted Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Kystverkets handlingsprogram inngår i Nasjonal Transportplan for årene 2010 til 2019. Fylkestinget vil avgi den endelige høringsuttalelsen fra fylkeskommunen 17. juni.

Vest-Agder er lite omtalt i handlingsprogrammet. Det eneste tiltaket som er beskrevet omfatterKystverkets handlingsprogran forsideillustrasjon innseilingen til Farsund. Den står på opplistingen over tiltak i andre del av planperioden. Det vil si fra 2014 til 2019. Det er satt opp en kostnad på 31 millioner kroner til tiltak i innseilingen.
Farleden beskrives som stedvis trang og større skip er i dag avhengig av seilas i dagslys. Utbedringen består i å utvide bredden og dybden i Håøysundet ved Håøyflua. Bredden planlegges økt til 100 meter og dybden med 17 meter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2009 | Skriv ut siden