KS oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. På bakgrunn av Vest-Agder fylkeskommunes omfattende engasjement og ambisjoner på likestillingsfeltet, og som et virkemiddel for å styrke systematikken og sammenhengen mellom internt og eksternt likestillingsarbeid, anbefalte i går fylkesutvalget at fylkestinget 17. juni skal si ja til at Vest-Agder fylkeskommune signerer charteret. Vest-Agder fylkeskommune driver allerede med omfattende likestillingsarbeid innen egen organisasjon/ arbeidsgiverpolitikk, som tjenesteprodusent og som regional utviklingsaktør.

Charteret er utarbeidet av Council of European Municipalities and Regions. Det er ikke juridisk eller økonomisk bindende, men en politisk viljeserklæring om å arbeide med likestilling på grunnlag av de prinsippene og forslagene som omhandles i charteret. For å bidra til likestilling mellom Logo for fritt valgkvinner og menn i lokalsamfunnene, forplikter hver signatar seg til å utarbeide en handlingsplan for likestilling. Videre forplikter man seg til å samarbeide med institusjoner og organisasjoner i sitt område for å fremme oppnåelse av reell likestilling i praksis. Aust-Agder fylkeskommune sluttet seg til charteret i 2008, og Kristiansand kommune i 2009.

Vest-Agder fylkeskommune er aktiv deltaker i en rekke likestillingsprosjekter, og oppfyller dermed langt på vei forpliktelsene i charteret . Fylkeskommunen er partner i:

-Fritt valg. 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. Dette er en langsiktig satsing for å bedre kjønnsbalansen i arbeidslivet på Agder.

-Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Det skal bidra til at likestillingsarbeidet i regionen er kunnskapsbasert, og det er i ferd med å bli en viktig møteplass for likestillingsaktører på Agder.

Balanse-prosjektet, EØS-prosjektet med Spania. Prosjektet handler om å oppnå god balanse mellom familieliv, privatliv og yrkesliv.

Female Future. Det er et program for talentmobilisering blant kvinner under ledelse av NHO.

Kvinnebygg AS. Det er et LO-ledet prosjekt der kvinner fra omsorgs- og serviceyrker arbeider med bevisstgjøring rundt egen yrkesdeltakelse og utvikling av metoder som kan øke andelen av Women in business logokvinner som arbeider heltid på Agder.

Women in business. Prosjektet har fokus på kvinnelig entreprenørskap i Kattegat/Skagerrak hvor partnere fra Norge, Sverige og Danmark arbeider for å styrke vekst- og innovasjonsmulighetene for kvinnelige gründere, få frem ny kunnskap om hva som styrker entreprenørskap blant kvinner samt arbeide frem en felles skandinavisk modell for hvordan det offentlige kan fremme flere kvinnelige gründere.
Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2009 | Skriv ut siden