Arbeidet med handlingsplanen har blitt ledet av en styringsgruppe utpekt blant hovedutvalgets medlemmer. En prosjektgruppe bestående av medlemmer fra Regionalavdelingen i fylkeskommunen og Statens vegvesen har gjennomført arbeidet. Under arbeidet har det vært et nært samarbeid med de tre kommuneregionene i Vest- Agder som gjennom interne prosesser har gitt innspill på strategier og prioriteringer. Hovedutvalget har gjennomført omfattende befaringer av veinettet.

Handlingsprogrammet inneholder kjente strategier for å nå målene. Det som er nytt er at det er en betydelig dreining fra investering til drift og vedlikehold. Dette for å søke å stoppe og ta inn noe av forfallet som er dokumentert både på nåværende og framtidige fylkesveier. I tillegg er det lagt inn en strategi om å vurdere noen veier som er relativt lange, som har stor regional betydning og en relativt dårlig og ujevn standard. Eksempler på slike veier er: Riksvei 42 Aust- Agder – Rogaland grense, Riksvei 44 Flekkefjord – Rogaland grense, Riksvei 460 Audnedal, Lindesnes og Fylkesvei 803 Feda – Klungland.

De avtalene som er inngått mellom fylkeskommunen og kommunene om regional utvikling vil være et kriterium for prioritering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2009 | Skriv ut siden