Fylkeskommunen har mottatt kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne til behandling. Planen skal bidra til å møte Søgne kommunens langsiktige utbyggingsbehov. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at fylkeskommunen er positiv til utbyggingen og ser at området har kvaliteter som kan gjøre det attraktivt som bosted. Utvalget reiser imidlertid innsigelse til et byggeområde mellom Kjellandsvannet og Uffortjønna som både bryter grøntkorridorene samtidig svekker friluftsinteressene i området. Det signaliseres at det kan bli aktuelt å reise innsigelse til fremtidig områderegulering og detaljregulering dersom planene legger opp til bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Unntak i den sammenheng er småbåthavnene og areal for å betjene disse.

I kommundelplanen er det foreslått en utbygging på totalt 1422 boenheter, fordelt på 445 eneboliger, 307 i kjedehus, 591 i rekkehus og 79 i lavblokker. I tillegg er det lagt ut tre mindre områder for spredt boligbygging i landbruk-, natur- og friluftområde. Videre er det åpnet opp for spredt fritidsbebyggelse knyttet til stedsbundet næring. Ett av byggeområdene åpner for bygging av båtgarasjer for inntil 4-500 båter. Det er også lagt opp til to nye småbåthavner. Det er lagt inn fem byggeområder for offentlig

bebyggelse, to for allmennyttige formål og to for kommunalteknisk virksomhet. Planen omfatter også fire definerte eksisterende boligområder og ett eksisterende hytteområde.

Den overordnede utbyggingsstrategien er å starte utbyggingen fra Kjellandsheia syd. Det etableres rundkjøring ved avkjøring til Ausvigheia og samleveier inn i områdene Kjellandsheia og Leirheia på begge sider. Tilknytning til E39 er foreslått med nytt kryss, etablert i flere etapper.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer