-Mye arbeid gjenstår før alt arbeidet med forvaltningsreformen er på plass. Fra Samferdselsdepartementets side legges det vekt på samarbeid og åpenhet rundt den videre prosessen, sa avdelingsdirektør Ola Brattegard i Veg- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet på en nasjonal konferanse i Kristiansand i går. Vel 70 fylkeskommunale økonomer fra hele landet var samlet for å få innblikk i økonomiske forhold knyttet til det økte ansvaret fylkeskommunene får på vegområdet fra kommende årsskifte.

Fra 1. januar 2010 bli det vesentlige av øvrige riksveger i landet overført fra staten til fylkeskommunene. Hele 17 240 kilometer øvrige riksveger skal omklassifiseres til fylkesveger. Fylkeskommunene skal også overta 78 ferjesamband. Stortinget legger opp til at fylkeskommunene skal få økte rammer på til sammen 6,9 milliarder kroner i forbindelse med det utvidede ansvaret for veger og ferjer. Av disse vil rundt 5,96 milliarder bli overført fra Samferdselsdepartementet. Den resterende milliarden i økt ramme er vedtatt av Stortinget.
Brattegard opplyste at det i slutten av denne uken skal avholdes et møte mellom departementet og KS for å gå videre inn i det som ligger i forvaltningsreformen og økonomiske forhold knyttet til denne. Han fortalte også at Vegdirektoratet skal utarbeide retningslinjer for rentekompensasjonsordninger i tilknytning til finansiering av veger. Fylkeskommunene vil bli involvert i dette arbeidet.
Brattegard uttrykte at en i Samferdselsdepartementet opplever det slik at det er et meget godt samarbeid mellom Vegvesenet og fylkeskommunene med god dialog gjennom flere samhandlingsarenaer.

av admin, publisert 10. juni 2009 | Skriv ut siden