For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på seks milliarder kroner. I begynnelsen av mai ble det fastsatt at Vest-Agder og Aust-Agder blir en forskningsfondsregion region. I vinter ble det vedtatt at begge agderfylkene lager en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Forslag til en slik strategi behandles nå politisk i begge fylkeskommunene med sluttbehandling i fylkestinget i Vest-Agder 17. juni. Fylkesutvalget gikk i går inn for at fylkestinget skal slutte seg til forslaget til strategi som en bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet og stilt seg bak.

Visjonene for regionens satsing på forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for:

-Et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning
-Internasjonal orientering
-Stor innovasjonsevne
-Et godt utdanningssystem
-Et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er viktige for regionen

Regionens arbeid med utvikling av FoU må ta utgangspunkt i regionens særlige utfordringer og fortrinn, gi åpning for å satse på nye områder, og være koordinert med strategiene til andre aktører og Regionplan Agder 2010.

For å sikre kritisk nivå på regionens FoU-miljøer, må videreutvikling av kompetanseområder som har anvendelse innen flere satsingsområder prioriteres. Kompetanseområdene som er valgt er: mekatronikk, IKT, materialteknologi, bioteknologi, samfunnsforskning med regional relevans, kultur og opplevelse, innovasjon i offentlig sektor og organisasjon og ledelse.

De ovenfor nevnte kompetanseområdene skal legges til grunn for valg av FoU prosjekter i regionen innen følgende satsingsområder:

-Energi, miljø og klima
-Maritim sektor
-Matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi
-Samfunnsforskning
-Innovasjon i offentlig sektor
-Kultur- og opplevelsesnæringene

av admin, publisert 2. juni 2009 | Skriv ut siden