I juni 2008 besluttet EFTA Ministermøte at det skal etableres et rådgivende forum for lokalt og regionalt folkevalgte i EFTA. Nå har EFTA Rådet godkjent retningslinjene for forumet. Målsetningen for EFTA Forum for lokalt og regional folkevalgte, med representanter fra EFTA-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge, er å involvere dem i relevante saker innenfor rammen av EFTA, og legge til rette for konsultasjoner med EU’s Regionkomité. Forumet skal møtes minst en gang i året. Det første, konstituerende, møtet vil finne sted etter sommeren.

De vedtatte rammene for forumet er resultat av forhandlinger. I Norge sendte Utenriksdepartementet EFTA sekretariatets utkast til retningslinjer til KS for kommentar. I sitt svar la KS blant annet vekt på at forumets sekretariat måtte ligge i EFTA, slik det gjør for de andre rådgivende komiteene i EFTA, og ikke rotere mellom deltakerlandenes kommune-/regionorganisasjoner, slik det var foreslått.
Etter høring i alle kantonene og behandlingen i sveitsisk UD, ble to synspunkter vektlagt fra sveitisk side. Den ene var at forumet ikke bør bli en møteplass primært for EØS saker. Sveits er som kjent ikke med i EØS, og mente at det primært må være EFTA saker som tas opp og drøftes. Den andre var at EFTA av økonomiske årsaker ikke kan ta ansvar for forumets sekretariat.
På Island har den finansielle krisen ført til at spørsmålet om å søke EU medlemskap står høyt på dagsorden. Holdningen til etablering av et EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte er imidlertid ikke endret. Fra Samband, som hadde samme syn på retningslinjene som KS, meldes det at man fortsatt ser positivt på forumet, men at organisasjonen antakelig ikke vil ha økonomi til å dekke kostnadene med å delta i forumet.
Med hensyn til innvendingen om EØS kontra EFTA saker, har de tre organisasjonene – Samband, Sveitiske kantoner og KS – utviklet en liste over temaer som er både EFTA og EØS relevante.
Når det gjelder sekretariat, sier retningslinjene at det vil følge forumets formann og dermed gå på omgang mellom KS’ene. EFTA sekretariatet vil bistå med praktisk tilrettelegging.
Les mer her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2009 | Skriv ut siden