I dag var fylkesordfører Thore Westermoen med å åpne et nytt kollektivfelt på E39 vest for Kristiansand sentrum. Han betegnet kollektivfeltet som er et av flere viktige tiltak som nå gjennomføres for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Han takket statsekretær Erik Lahnstein som deltok for oppmuntrende ord om samarbeidet i Kristiansandsregionen innen areal- og transportpolitikken. -Det er et godt og tillitsfullt samarbeid som har utviklet seg de siste årene mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommuner og kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Kristiansand, Vennesla, Søgne. Songdalen, Lillesand og Birkenes, understreket Westermoen.

Han poengterte at gjennom ATP- utvalget er det utviklet en felles agenda og ikke minst felles ansvarsfølelse for kollektivtrafikk og arealplanlegging i regionen. -Jeg vil benytte anledningen til å berømme ordførerne og kommunene som deltar i samarbeidet for positiv medvirkning og konstruktiv samhandling. Alle parter innser at vi må ta klima- og miljøutfordringene enda mer på alvor, og at et viktig virkemiddel i denne forbindelse er å se trafikk og arealplanlegging i sammenheng.

-Vi arbeider målbevisst med å lage en regional arealplan for Kristiansandsregionen som skal sikre at utbygging av nye boligområder, næringsområder og servicetiltak for 50 000 nye innbyggere i regionen preges av god arealøkonomi, gode muligheter for betjening med kollektivtrafikk og en balansert utvikling mellom kommunene. Det er en utfordring, men vi er i god prosess for å få til en slik plan, sa Westermoen.

-Kollektivtransporten står fra dag til dag overfor store utfordringer. Det er nødvendig å samarbeidet på tvers av grenser for å få til de gode løsningene. Belønningsmidlene som Kristiansandsregionen har fått de senere årene har vært meget viktige for å få til det gode samarbeidet, og heldigvis mange gode tiltak til glede for trafikkantene, understreket fylkesordføreren.

Westermoen beklaget at de generelle rammebetingelsene for kollektivtrafikken de siste årene forverret seg betydelig. Han trakk frem stor kostnadsvekst i sektoren og fremkommeligheten på veiene blir stadig vanskeligere. - Ikke minst gjelder det på våre kanter hvor vi opplever stor befolkningsvekst, men alt for langsom utbygging av viktige veier. I mange år har vi hatt en klart positiv utvikling i kollektivtrafikken i Vest-Agder, men i det aller siste har vi vært nødt til både å sette opp prisene og kutte noe i rutetilbudet. Det er det motsatte av det vi egentlig ønsker, fastslo han.

-Det er opplagt behov for krafttak så vel innen kollektivsatsingen og veiutbyggingen. Etter min mening er det også behov for en grundig politisk gjennomgang av rammebetingelsene for kollektivtrafikken, for eksempel gjennom en stortings-melding som må drøfte mål og midler og strategier.

av admin, publisert 5. juni 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)