Utdanningsministrar frå rundt 20 land skal møte kvarandre i Oslo 9. og 10. juni for å diskutere tiltak som kan redusere fråfallet i vidaregåande opplæring. Norske styresmakter har teke initiativet til konferansen som blir arrangert saman med OECD. Det store fråfallet er ei felles utfordring for medlemslanda. -Det er her tale om eit stort samfunnsproblem. Utveksling av erfaringar på internasjonalt nivå kan gi viktige innspel til korleis ein kan makte å redusere fråfallet, seier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i ei pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2009 | Skriv ut siden

Vige hadde utfordret fylkesordføreren til å besvare om han mener at fylkeskommunen skal betale klimakvoter for fly- og bilreiser som foretas av ansatte i tjenestesammenheng. Westermoen svarte at han vil forslå at fylkeskommunen innfører en klimaavgift på flyreiser, slik flere andre institusjoner og organisasjoner allerede har gjort.  -Jeg ser det som mer problematisk å innføre det samme for bilreiser, men gjennom arbeidet for bedre kollektivtrafikk vil vi fortsatt arbeide målbevisst for å redusere bilbruken, særlig i byområdene, sa han.
-En klimaavgift på flyreiser som ansatte og politikere i Vest-Agder foretar, vil generere en viss pengesum per år. Når det gjelder bruken av disse pengene, er det viktig at disse faktisk fører til klimaforbedringer, og ikke bare blir en type ”avlat” som først og fremst gir bedre samvittighet for oss som flypassasjerer. Derfor vil jeg foreslå at vi vurderer å ikke kjøpe klimakvoter for å gjøre tiltak i et fjernt land utenfor Kyoto-området, men i stedet bruker disse pengene til å gjøre Vest-Agder til et fylke med lave klimautslipp og fornuftig energibruk.
På et annet spørsmål fra Vige om hvilke andre tiltak fylkesordføreren vil vurdere for at fylkeskommunen kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser i Vest-Agder viste fylkesordføreren til arbeidet med en felles Energiplan for Agder. I tillegg til andre energi- og miljøspørsmål vil planen vurdere tiltak for å senke klimagassutslippet regionalt. Energiplanen blir forelagt fylkestingene både i Aust og Vest-Agder for behandling senere i år. 
Det er viktig å understreke at vi i Vest-Agder ikke bare må se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å senke klimautslippene i eget fylke, men – i tillegg - se på hvordan Vest-Agder kan spille en aktiv rolle for å få ned klimautslippene i nasjonal og global sammenheng. Et eksempel er at fornybar kraft fra Agder kan bli sendt ut på sokkelen for å erstatte forurensende gasskraftverk i Nordsjøen. For å sette dette i perspektiv: Utslippene i Nordsjøen er sju til åtte ganger større enn klimautslippene i Vest-Agder, sa han.  
Westermoen pekte også på areal- og transportprosjektet i Kristiansands-regionen, og påvirkningsarbeidet som pågår for økt bruk av naturgass i transportsektoren – både på buss og i skipstrafikken. Der naturgass erstatter olje, innebærer dette en vesentlig forbedring i forhold til CO2 utslipp.
Dag Vige fikk for øvrig fylkestingets enstemmige støtte i et forslag om at klima- og miljøperspektivet skal tas med i den kommende felles regionplanen for de to fylkeskommunene på Agder. Hans forslag om at fylkeskommunen skal bidra med råd og veiledning til kommunene når disse skal utarbeide egne klimaplaner ble også støttet.