Fylkestinget skal 16. juni avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til forslag til kommuneplan for Audnedal for perioden 2009 til 2020. Da fylkesutvalget behandlet planutkastet i dag ble det spesielt pekt på at planen også bør omfatte trafikksikkerhet. Det er både fra kommunens ledelse og innbyggerne i kommunen uttalt bekymring for kjøreadferden i kommunen, særlig blant unge mennesker. Trafikksikkerhet bør derfor være et viktig tema. Det vises til at Audnedal kommune er deltaker i et felles trafikksikkerhetsprosjekt i indre Agder, og kommunen bør i særlig grad ta opp problemstillinger knyttet til kjøreadferd i denne sammenheng.

”Audnedal - framover” er kommunens overordnede visjon for kommuneplanperioden 2009-2020. Med dette ønsker kommunen å fokusere på fremtiden og visjonen symboliserer det man ønsker å oppnå: Å utvikle kommunen både kvalitativt og trivselsmessig de neste årene til et enda bedre sted å bo og jobbe.

De to overordnede målene i kommunen er knyttet opp mot å fremme kvalitet og trivsel samt øke innbyggertallet i kommunen. ”2020 i 2020”. Per 1. april i år hadde kommunen 1648 innbyggere. Hovedsatsningsområdene for å nå de overordnede målene er:

- friluftsliv og kultur
- sentrumsutvikling og bosetting
- næringsutvikling og infrastruktur
- kommunale tjenester

For å se nærmere på utvikling av sentrene og bosetting i kommunen er det parallelt med kommuneplanen utarbeidet en mulighetsstudie og egne kommunedelplaner for sentrumsområdene Konsmo og Byremo. Dette ser fylkeskommunen som meget positivt Kommunedelplanene vil fungere som gode styringsverktøy videre.

Det er også viktig for kommunen å stimulere til vekst innen næringslivet da dette gir grunnlag for en økning av sysselsettingen og folketallet. Videre fremhever kommunen at en vil opprettholde og utvikle dagens kollektivtilbud blant annet ved å sikre et godt togtilbud samt forbedre stasjonsområdet. Dette mener fylkeskommunen er meget positivt da tilrettelegging for bruk av tog bør være et satsningsområde i Audnedal kommune. Kollektivtrafikktilbudet med buss bør imidlertid også omtales.

Kommunen har gjennom ulike prosesser fått innspill fra barn og unge under planprosessen. Dette er svært positivt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer