Under landsstyremøtet i KS fredag var det bred enighet om hvilke saker som har størst betydning for kommunene og fylkeskommunene fremover og forventningene til Regjeringen og Stortinget. Landsstyret i KS peker på at kommunesektoren trenger forutsigbarhet og grunnlag for å møte svingningene, vedlikeholde realkapitalen og sikre finansieringen av velferden. Enigheten med staten om et netto driftsresultat på tre prosent tilsier alene en øking i frie inntekter i 2010 på 7,5 milliarder kroner. Det forventes at Regjeringen og Stortinget foretar en slik økning neste år regnet fra nivået i tiltakspakken i februar.

Landsstyret i KS ser at kommunene og fylkekommunene må vise moderasjon i forhold til nye tiltak, og forutsetter at Stortinget og Regjeringen ikke bidrar til å skape urealistiske forventninger. En styrking av barnevernet, skolen, demensomsorgen og annen omsorg, fylkesveiene med videre vil kreve effektivisering av tjenestetilbudet ved siden av styrking av de frie inntektene

Landsstyret i KS peker også på at vedlikeholdsetterslepet i kommunene og fylkeskommunene Veiarbeidsillustrasjonfortsatt er svært stort, selv om tiltakspakken vil gi gode bidrag i løpet av 2009.

Veivedlikeholdet henger etter med over 10 milliarder kroner på de riksveiene som blir overført til fylkeskommunene fra 2010. Landstyret i KS legger til grunn at den nye veimilliarden videreføres som et fast element i fylkeskommunenes inntektsrammer. Landsstyret vil samtidig peke på det betydelige etterslepet på dagens fylkesveier og mener det må gis midler på linje med riksveiene til disse fylkesveiene. Landsstyret finner det urimelig at det er foretatt et trekk i rammen til fylkesveier på om lag 500 millioner kroner til finansiering av sams vegadministrasjon. KS vil ta opp dette i neste konsultasjonsmøte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden