Miljøverndepartementet har nå valgt ut til sammen åtte fylker som pilotfylker for universell utforming. I tillegg til Hedmark og Oppland, som skal arbeide som "par-fylke", er Østfold, Aust-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark gitt pilotfylkestatus. Tretten fylker søkte om å bli pilotfylke. Vest-Agder var blant de som ikke søkte. Grunnen er kapasitetsproblemer i administrasjonen. Politisk har det vært ønsket at Vest-Agder skulle søke. Fylkestinget gikk enstemmig inn for dette i juni i fjor.

Selv om Vest-Agder ikke er blant landets åtte pilotfylker arbeides det på flere plan med å ivareta behov og krav til universell utforming av den virksomhet fylkeskommunen driver. Fylkeskommunen vil bidra aktivt til realisering av visjoner og mål i den nye handlingsplanen for universell utforming ut fra de krav og frister som er fastsatt. Innen blant annet samferdsel og tilrettelegging av friluftsliv er fylkeskommunen godt i gang med konkrete planer og tiltak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2009 | Skriv ut siden