Når det gjelder restaurering ser en for seg tre alternativer. Det ene er full restaurering i henhold til planen. Det vil si at skipet skal kunne seile når det er ferdig restaurert. Det andre alternativet er restaurering for å kunne ligge ved kai som museumsskip. Det siste er eventuelle andre alternativer, eksempelvis å få båten ut av dokk og starte formidlingen ved kai parallelt med videre restaurering sett i forhold til de to førstnevnte alternativene..

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at Hestmanden får en organisering lokalt slik at Riksantikvaren og sentrale bevilgede myndigheter har nødvendig tillit til videre arbeid. Dernest vil fylkeskommunen bidra til at Vest-Agder-museet påtar seg rollen med å være ansvarlig for hele skipet, selv om museet har reservert seg mot dette. En slik løsning fordrer økonomiske garantier til museet.

De foreligger det to modeller for videre drift av D/S Hestmanden. Den ene går på at Vest-Agder-Hestmanden 1.museet får totalansvaret, og skipet blir fullt ut konsolidert med museet som de øvrige avdelingene i Vest-Agder-museet IKS. Museet må øke bemanningen til Hestmanden innenfor rammen på rundt to millioner kroner som er bevilget fra Kultur- og Kirkedepartementet, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Den andre modellen går på at Stiftelsen Hestmanden driver båten selv og må ansette en daglig leder, og øvrig nødvendig kompetanse for å drifte skipet. Bevilgningen som er gitt til Vest-Agder-museet IKS må da omdisponeres og overføres til Stiftelsen Hestmanden.

Hovedutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at Vest-Agder-museet overtar ansvaret for skipet både når det gjelder drift og formidling.

av admin, publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden