Flekkefjord kommune har lagt kommunedelplan for Sira ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø mener planen kan bidra til at Sira utvikles til et attraktivt bosted og at landbruksvirksomheten sikres videreføring i tråd med kommunens hovedmål for planarbeidet. Hovedutvalget gjør det også klart at fylkeskommunen slutter seg til kommunens vurdering med hensyn til viktigheten av å sikre fortsatt drift av Sira stasjon. Det anbefales at behovet for nye boliger primært dekkes ved fortetting i sentrum og sentrumsnære områder.

Av foreslåtte nye byggeområder for boliger anbefales kommunen å prioritere Kalvehagen og Røyåsen. Når det gjelder et annet foreslått byggeområde Vardåsen forutsetter hovedutvalget at utbyggingen der tar hensyn til et registrert fornminne. I motsatt fall vil fylkeskommunen reise innsigelse.Det dreier seg om gravrøysa Jøtnesborg. Det er en stor, godt bevart gravrøys av en type som kan være fra bronsealderen. Beliggenheten er karakteristisk for denne typen gravminner, høyt og fritt.

Hovedutvalget gjør oppmerksom på at det ikke er foretatt systematiske arkeologiske registreringer i planområdet. Planen kan ikke vedtas før området er avklart i forhold til kulturminneloven.

Hovedmålet med planarbeidet er at Sira skal være et attraktivt bosted og jordbruksarealene skal sikres slik at landbruksvirksomheten på Sira kan videreføres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer