Fylkesutvalget godkjente i dag en samarbeidsavtale med Mandal kommune for perioden 2009 til 2012. Hovedprioriteten i samarbeidsavtalen er knyttet til kulturhusproblematikken, E-39 og stedsutvikling i sentrum samt samarbeid om kystkultur knyttet til Ryvingen og Hatholmen. De prosjekter som er tatt opp i avtalen vil bli prioritert fra fylkeskommunens side. Avtalen skal oppdateres årlig. Det vil bli gjennomført av en samarbeidsgruppe på ledende administrativt og politisk nivå i fylkeskommunen og kommunen.

Det legges opp til samarbeid om bygging av regionalt kulturhus i Mandal. Fylkeskommunen bevilger tilskudd til prosjektutvikling som går over til til tilskudd til innholdsproduksjonen når bygget står ferdig.. Fylkeskommunen vil også gi tilskudd til bygging av kulturhuset. Fylkeskommunen har i 2009 bevilget 20 millioner kroner over fire år til dette.

Det vil i samarbeid bli satt i gang et arbeid om å få endelig avklart traséer for E-39 forbi Mandal by med tilførselsveier. Fylkeskommunen vil ta initiativ overfor Statens Vegvesen. En felles prosjektgruppe skal følge opp dette. Det tas sikte på å ha en rapport om dette klar i løpet av 2009. Det skal utredes ulike finansieringsmodeller som kan forsere dette arbeidet.

Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om videre arbeid med stedsutvikling av Mandal bysentrum. Her inngår nye fremtidige elementer i betjening av byen. Det dreier seg blant annet om: ny gangbro over elven, avlastningsvei i fjell nord for bysenteret med adkomst til utvidet parkeringsanlegg i Uranienborg, utbedring av Marnarveien med ny rundkjøring, tilrettelegging for betjening av kollektivtrafikken både i Øvrebyen og Ytrebyen, ombygging av Bryggegata til miljøgate, tilrettelegging for sykkeltrafikk gjennom sentrum med sikte på at Mandal skal videreutvikles som sykkelby og tilrettelegging for funksjonshemmede slik at Mandal skal få en god utforming med hensyn til universell utforming. Det vil i samarbeid bli igangsatt en byanalyse.

Kommunen ønsker å bruke kystkultur mer aktivt i profilering av kommunen, samt styrke vertskap og vedlikehold av bygningene på Ryvingen og Hatholmen. Kommunen vil inngå ny leieavtale med Kystverket som i forståelse med Mandal kystlag også vil omfatte Hatholmen. En faggruppe vil utarbeide anbefalinger omkring samarbeid og organisering av dette fremover og hvordan dette

Vigeland hus - skulptur
Vigeland hus - skulptur
arbeidet kan kobles til eksisterende museum. Fylkeskommunen vil bidra med fagkompetanse i dette arbeidet.

Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om utviklingen av rutetilbudet for kollektivtrafikken i og omkring Mandal. Det må skje gjennom Agder Kollektivtrafikk.

Samarbeidsavtalen omfatter for øvrig den regionale kulturelle møteplassen Risøbank, Lindesnesregionen Næringshage AS, Vigeland Hus as, Andorsengården, en mulig videreføring av sykkelby-prosjektet, videre samarbeid om prosjektet MARNA motorens historie, samarbeid om utarbeiding av en analyse knyttet til mulighetene for å tilrettelegge for flere båtplasser i kommunen og en felles vurdering av hvordan en kan videreutvikle Ressurssenteret ved Mandal videregående skole til å få en viktigere funksjon innen karriereveiledning og voksenopplæring i fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden