-Jeg er imponert over innsatsen innen likestillingsarbeidet som gjøres på Agder. Den er reflektert og langsiktig, sa rådgiver Per Kristian Dotterud fra Barne- og likestillingsdepartementet på en konferanse i Arendal i går. Han trakk frem de fem variablene som ligger til grunn for likestillingsindeksen som landets kommuner og fylker måles etter. En gruppe fra departementet og Statistisk Sentralbyrå vurderer nå variblene. -Jeg tror Agderfylkene fortsatt vil score lavt med de samme variablene, som i mange sammenhenger påvirkes av statlige prioriteringer og beslutninger. Det positive med likestillingsindeksene for Agder er at dere her bruker dem som et ledd i begrunnelsen for en god og bred landsdelsmobilisering for bedring, sa Dotterud.

Departementsrådgiveren kom også inn på at begrepet likestilling i lang tid har vært oppfattet som kjønnslikestilling. Bildet har imidlertid endret seg. På statlig hold har en utvidet fokuset til også å se på utfordringer knyttet til diskriminering knyttet til blant annet etnisitet, religionstilhørighet, nedsatt funksjonsevne og seksuell legning. Departementet arbeider aktivt innenfor alle disse områdene.

Dotterud opplyste at Barne- og likestillingsdepartementet har støttet noen prosjekter som blant annet FRITT VALG. -Støtten er vedtatt gitt ut dette året. Hva som skjer fra årsskiftet vet vi ikke ennå. Etter valget må vi komme tilbake med svarene når vi vet hvordan de nye politikerne vil prioritere, sa Dotterud.

av admin, publisert 10. september 2009 | Skriv ut siden