Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel, det vil si utviklingen av kommunen som samfunn. Kommunen har pekt ut flere utfordringsområder knyttet til blant annet folketall og befolkningsutvikling, klima og miljø, likestilling, levekår, tjenesteproduksjon og kommunestruktur. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø onsdag avga fylkeskommunens uttalelse til oppstarten av planprosessen ble det fremhevet at kommunen har lagt opp til en god prosess med deltakelse fra innbyggerne, lag, foreninger og næringsliv som en start på arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det er fylkestinget som skal avgi den endelige uttalelsen fra fylkeskommunen 20. oktober.

Hovedutvalget foreslår fire hovedsatsingsområder for planperioden som svar på utfordringene Kvinesdal kommune står overfor. Kommunen bør rette innsatsen på å tilrettelegge for ”det gode liv” gjennom gode levekår. De tre andre sentrale satsingsområdene som trekkes frem er klima, utdanning og kultur

Kvinesdal har i underkant av 5700 innbyggere. Kommunen er spredt befolket. Under halvparten av innbyggerne bor i tettbygd strøk. Det er en jevn befolkningsvekst med et fødselsoverskudd de siste ti årene. Kommunen har et kvinneunderskudd. Andelen eldre over 80 år er større enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Kommunen har færre innvandere enn gjennomsnitt i fylket og landet for øvrig

Innen klima og miljø viser kommunen til Energiplan for Agder og de mål for reduksjon og effektivisering som planen legger opp til. Felles energiplan for Listerregionen gir også føringer. Kommunen vil arbeide videre med biobrensel, småkraftverk, spillvarme og enøktiltak.

Kvinesdal skårer svært lavt på likestillingsindeksen hvor indikatorene rettes mot barnehagedekning, utdannelse, deltakelse i yrkeslivet og inntekt. Kommunen har i 2006 vedtatt å gjennomføre prosjektet ”Kvinesdal – et likestilt samfunn”

Innen levekår har kommunen blant annet en større andel innbyggere i alderen 16 – 49 på uføretrygd og en stor andel kvinner på overgangsstønad. I tillegg har innbyggerne total sett lav utdanning. Med hensyn til sosialhjelpstilfeller og arbeidsledighet hevder kommunen seg positivt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer