Vest-Agder fylkeskommune deler årlig ut flere priser og stipend. Flere av disse har 1. oktober som dato for frist til å komme med forslag på kandidater eller for å sende inn søknad. Alle søknader og forslag vil bli behandlet og avgjort i løpet av høsten. Nedenfor finnes en oversikt over aktuelle stipend og priser. Alle søknader og forslag sendes Vest-agder fylkeskommune, Regionalavdelingen, Serviceboks 517, 5605 Kristiansand. Retningslinjer og eventuelle skjema finner en på www.vaf.no-kultur.

Kai Magne Erland gratuleres av fylkesordføreren
Kai Magne Erland gratuleres av fylkesordføreren for fylkeskulturprisen i 2006.
Fylkeskulturprisen 2009
Vest-Agder fylkeskommunes fylkeskulturpris er på 50.000 kroner og et kunstverk. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Frivillighetspris for arbeid med barn og unge 2009
Prisen er på 25.000 kroner og et kunstverk. Frivillighetsprisen skal være stimulans til en person, organisasjon eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeid i Vest-Agder. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Fylkespris for universell utforming
Fylkespris for universell utforming er et samarbeidsprosjekt og deles ut av Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Prisen er på 20.000 kroner. Prisen er tenkt som en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har gjort en ekstra innsats for å oppnå god tilgjengelighet gjennom universell utforming. Dette som et godt eksempel til etterfølgelse for andre. Nominert bør helst være bosatt og virksom i Vest-Agder. Det kan gjøres unntak fra dette ved at for eksempel prosjektet har tilknytning til fylket, eller er realisert i fylket. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner. Statutter for prisen kan leses her

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Kulturminnevernprisen 2009
Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris skal være en stimulans for kulturminnearbeidet i fylket. Den skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats når det gjelder vern og vedlikehold av verneverdige bygninger eller andre anlegg, inklusive fornminner. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner. Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan sende inn forslag. Prisen ble delt ut for første gang i 2006. Retningslinjer for prisen finnes på www.vaf.no-kultur-kulturminnevern.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Stipend
Formålet med stipendene er å styrke kunstnerens mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekt. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke stipend.


Annbjørg Lien vil bruke arbeidsstipendet på 100 000 kroner til en ny CD.
Annbjørg Lien ble tildelt arbeidstipendet for kunstnere i fjor.
Arbeidsstipend for kunstnere for 2010
Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på 100.000 kroner. Det ene stipendet er øremerket yngre kunstnere under 40 år. Stipendene deles normalt ut for ett år. I spesielle tilfeller kan stipendperioden forlenges med inntil ett år etter nærmere vurdering. Stipendene utbetales ved stipendårets begynnelse.

Eget søknadsskjema med retningslinjer fås ved henvendelse på tlf. 38 07 45 54, www.vaf.no-kultur.

Utvekslingsstipend for kunstnere 2009
Stipendet er på 50.000 kroner. Fylkeskommunens utvekslingsstipend er til for å styrke kunstnerens mulighet til kunstnerisk utvikling gjennom reise og utveksling av kunnskap og kunstprosjekter.

Eget søknadsskjema med retningslinjer fås ved henvendelse på tlf. 38 07 45 54, www.vaf.no-kultur.

Kunstnerstipend 2009
Fylkeskommunen deler ut fire kunstnerstipend á  40.000 kroner. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Idrettsstipend 2009
Fylkeskommunen deler ut ett idrettsstipend på 40.000 kroner. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representere idrettslag i andre fylker, kan også søke.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.
19 mottakere av fylkeskommunale-priser og stipend, samlet under den tradisjonelle førjulsmiddagen til Fylkestinget.Fjorårets vinnere av fylkeskommunens priser og stipend sammen med fylkesordfører Thore Westermoen

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. september 2009 | Skriv ut siden