Kristiansand kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Marinetomta til offentlig ettersyn. På området er det planer om å etablere svømmeanlegg, idrettsanlegg, velværesenter, arrangementshall og hotell. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planutkastet i dag og utrykker at det betrakter svømmehall/badeland, idrettshall og velværesenteret som et positivt prosjekt for kommunen og regionen. Konsekvensene for kollektivtrafikken må imidlertid avklares. Fylkeskommunen forutsetter at det blir gjennomført nødvendige trafikkanalyser og at nødvendige tiltak blir iverksatt for spesielt å sikre framkommelighet i bussmetroen og at Kristiansand kommune bidrar aktivt både på plansiden og finansieringsmessig for å gjennomføre dette.

Utvalget peker på at trafikkberegningene er mangelfulle med hensyn til fremtidig utvikling. Det understrekes at god fremkommelighet for kollektivtrafikken i Kvadraturen er spesielt viktig for hele busstilbudet i regionen.

Hovedutvalget viser for øvrig til at fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å ivareta allmennhetens friluftsinteresser. Det pekes på den positive betydningen friområdene og Bystranda har for barn og unge og allmennheten for øvrig. Hovedutvalget er negativ til ytterligere nedbygging av friområdene og anbefaler kommunen å bearbeide prosjektet ytterligere slik at kvalitetene i prosjektets nærområder ikke forringes.

av admin, publisert 23. september 2009 | Skriv ut siden