Fylkeskommunen har mottatt forslag til endring av kommuedelplan for sentrale deler av Vågsbygd-Lumberområdet i Kristiansand til offentlig ettersyn. Lumber er et tradisjonelt industriområde ved sjøen, og var opprinnelig et sagbruk. Fabrikken drev med sponplate- og finerproduksjon. Det er i dag en blanding av kontor, forretning og industri i området. Samlet utgjør Lumber næringspark 32 000 m² bygningsmasse. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i går en sterk tilrådning til en endring av kommunedelplan som vil gi et etablert næringsområde et løft i form av nyetableringer og mulighet for videreutvikling av virksomheter.

Alternativ to er betegnelsen på det forslaget hovedutvalget tilrår. Det uttrykkes at dette best forsøker å ivareta Elkem sine ønsker om utvidelse og samtidig gir Lumber er potensial for utbygging av boliger. I dette alternativet skilles det mellom bolig og kontor. Boligformålet følger terrenget slik at det høyereliggende platået er til boligformål. Skillet gjøres for å unngå konflikt mellom næring og boliger. Det legges inn et kontorområde som buffer mot eksisterende boligområde. Videre er det lagt inn et lite friområde i sør. Dette vil ha en bufferfunksjon. Dypvannskaien, småbåthavn og kyststi inngår i alternativet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2009 | Skriv ut siden