Fylkesutvalget drøftet i går arbeidet som pågår med å utrede en eventuell sammenslåing av Vest- og Aust Agder. Det ble klargjort at arbeidet skal ledes av en styringsgruppe bestående av fylkesordførerne Thore Westermoen og Laila Øygarden, fylkesvaraordførerne Toril Runden og Oddvar Skaiaaa, opposisjonsleder Arild Birkenes fra Vest-Agder fylkeskommune og en ennå ikke klarlagt opposisjonsleder fra Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesrådmennene er sekretariat for styringsgruppen, og kan innhente ekstern konsulenthjelp. Uredningen må ferdigstilles innen 15. mars 2010, slik at den etter en høringsrunde kan behandles av fylkestingene i juni 2010.

Styringsgruppen skal beskrive bakgrunnen for og begrunne en eventuell fylkessammenslåing på grunnlag av blant annet tidligere utredninger og utviklingstrekk i landsdelen. Det er også enighet om noen sentrale spørsmål det skal rettes fokus på:

1. Hvordan vil et sammenslått fylke bli representert på Stortinget? I dag har de to fylkene til sammen ti mandater. Hva kan man gjøre for å sikre at man ikke mister mandater ved en sammenslutning?

2. Hvordan skal man fordele statens (fylkesmannen og NAV) og fylkeskommunens administrasjon?

3. Hvilke økonomiske konsekvenser vil en fylkessammenslutning få? Hvordan påvirkes statens bruk av midler i fylket? Hvilke utslag får en sammenslutning for fylkeskommunens økonomi? Hvordan er tilgangen og bruken av konsesjonskraftmidler i de to fylkeskommuner?

4. Hensiktsmessigheten og konsekvensen for framdriften av en evt. folkeavstemning om spørsmålet om fylkessammenslutning.

5. Opplegget for en høringsrunde før fylkestingene tar stilling til saken.

Styringsgruppa kan underveis i arbeidet vurdere om det er andre tema som bør berøres i utredningen.

Styringsgruppen vil involvere kommunene, regionrådene og særlig fylkeshovedstedene i arbeidet. Det legges opp til informasjon overfor og dialog med kommunene. Aktuelle statlige virksomheter vil bli trukket inn der det er relevant.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2009 | Skriv ut siden