Da fylkesutvalget tirsdag besøkte Åseral og avholdt møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen uttrykte ordfører Oddmund Ljosland at samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen som ble inngått i april i år er et viktig dokument. Det at fylkesutvalget i tillegg besøker kommunen betegnet han som en god oppfølging. -Det er viktig å ha nærkontakt og kunnskap når en samarbeider, sa ordføreren som samtidig fremhevet fylkeskommunens politiske og administrative ledelse som lett å samarbeide med. - Vi har i den sammenheng ikke noen solospillere, men fornuftige ledere som både kan og vil drive lagspill, sa Ljosland.

Fylkesordfører Thore Westermoen fulgte opp Ljoslands vektlegging av samarbeid. -Det er viktig at dere fra kommunen og vi fra fylkeskommunen er på lag. Målsettingen fra vår side med besøket er å knytte kontakter, bli oppdatert på sentrale områder, klargjøre muligheter og gjensidig presentere forslag til løsninger og strategier, sa Westermoen.

Den formelle samarbeidsavtalen med Åseral kommune omfatter årene fra 2008 til 2011.

Den omfatter flere tiltak og prosjekter. Fylkeskommunen vil støtte tiltak, både planmessig og

Jernaldergården i Sosteli i Åseral
Jernaldergården i Sosteli i Åseral
økonomisk, for å gjøre kommunesenteret Kyrkjebygd til et mer attraktivt senter for kommunens innbyggere og hyttefolk. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få etablert kultursenteret ”Minne” i Kyrkjebygd som ledd i å utvikle ”kulturelle møteplasser” i fylket. Fylkeskommunen har videre som mål å utvikle kulturminneområdet Sostelid til en attraksjon for kultur- og historieinteresserte og for reiseliv.

Et annet samarbeidsområde er tilrettelegging for friluftsliv og reiseliv på Ljosland, Bortelid og Eikerapen. Videre skal det iverksettes arbeid med en stedsanalyse for Ljosland.

Fylkeskommunens prosjekt om Framtidsbygda, i samarbeid med blant andre Fylkesmannens landbruksavdeling, har som hovedformål å legge til rette for at flere ønsker å bo i indre Agder. Fylkeskommunen og Åseral kommune vil samarbeide om å legge til rette tiltak i den sammenheng. Flere temaer i den sammenheng er: mat, tre - inkludert videreforedling og biobrensel, service - som også omfatter bensinstasjon og godstransport, opplevelsestilbud i vid forstand og analyser omkring bruk av fjernvarme i offentlige bygg og bolig/hytteområder.

Fellesmøte i Åseral rådhus
Fra fellesmøtet i Åseral rådhus.
Når det gjelder kommunikasjoner er det enighet om at utfordringen fremover er knyttet til vedlikeholdsstandarden på hovedveien til Åseral - riksvei 455 og fylkesveiene til Ljosland og Bortelid. Kommunen ønsker å være aktiv i forhold til å få til en opprusting av fylkesveiene.

Av andre samarbeidsområder inngår at fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få gjennomført utbygging av flere småkraftprosjekter som er miljømessig akseptable. Det er også enighet om at arbeidet med Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei skal skje i et nært samarbeid. Fylkeskommunen vil videre samarbeide med kommunen slik at man til enhver tid har ledige arealer for ny næringsvirksomhet og vil støtte slik tilrettelegging økonomisk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2009 | Skriv ut siden