Borhaug-området er et egenartet tettsted med landsbystruktur som befinner seg i et særpregete natur- og kulturlandskap. Det er et ønske fra beboere og kommunen om å legge til rette for økt

tilflytning. Fylkeskommunen har deltatt i prosjektet for spesielt å bidra til hvordan legge til rette for bolig- og næringsbygg uten at viktige kvaliteter går tapt.

Fylkeskommunen har tidligere støttet Farsund kommune med 200 000 kroner i 2007 og 100 000 kroner i 2008 med midler til plan for stedsutvikling og mulighetsstudie for næringsutvikling i Borhaug-området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2009 | Skriv ut siden

Europa har mistet om lag ti millioner arbeidsplasser som følge av finanskrisen. Det ventes å ta 15 år før arbeidsmarkedet får hentet seg inn. Frem mot 2020 vil det skapes om lag sju millioner nye arbeidsplasser, i all hovedsak i kunnskapsbaserte yrker. I tillegg ventes det at om lag 73 millioner jobbmuligheter vil komme som følge av utskiftninger i arbeidsmarkedet. Utskiftningene vil også i hovedsak trenge høyt utdannede arbeidstakere. Det ventes en minsking av arbeidsplasser i manuelle yrker. I sum vil dette føre til et enormt kunnskapsbehov i Europa som dagens arbeidstakere ikke tilpasset for fremgår det i rapporten fra European Centre for the Development of Vocational Training.