Fylkesmannen i Vest-Agder er vannregionmyndighet for vannregion Sør-Vest som omfatter Aust- og Vest-Agder, nesten hele Rogaland samt en liten del av Telemark og mindre deler av Hordaland. Fra årsskiftet vil fylkeskommunene, i forbindelse med regionreformen, overta denne myndigheten fra fylkesmennene. Fra departementalt hold foreslås det at Vest-Agder fylkeskommune overtar som vannregionmyndighet. Onsdag vedtok fylkestinget at Vest-Agder fylkeskommune finner det naturlig å ta på seg oppgaven som vannregionmyndighet. Samtidig støttet fylkestinget Rogalands ønske om å få bli egen vannregion. Fylketinget går inn for at Aust- og Vest-Agder, samt deler av Telemark, skal være i samme vannregion.

Fylkestinget understreker at Vest-Agder fylkeskommune må få tilført tilstrekkelig med midler slik at vanndirektivet, som gir føringer for vannforvaltningen, kan følges opp. Dette kalkulert til en kostnad på en million kroner. Midlene må blant annet kunne dekke et årsverk samt midler til møtevirksomhet og utarbeidelse av kartmateriell.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2009 | Skriv ut siden