Et av hovedpunktene i regjeringens politiske plattform, som ble presentert onsdag, omfatter folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk. Her uttrykkes det blant annet at fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler skal styrkes. -Regjeringen vil styrke og videreutvikle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Vi vil utvikle virkemidler for å sikre at også fylker med flere eller alle kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal ha grunnlag for å drive regionalt uviklingsarbeid i hele fylket. Regjeringen vil styrke fylkeskommunenes rolle i kommunale omstillingsprosesser, sier regjeringen.

-Folkestyret innebærer et styresett med innflytelse for de mange og spredning av makt, kapital og eiendom. Et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse er grunnleggende for å møte samfunnsutfordringene. Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret, uttrykkes det. Regjeringen vil i den sammenheng legge til rette for økt deltakelse i politisk virksomhet og sørge for bred representasjon i offentlige utvalg, styrer og råd

Når det gjelder økonomi uttales det at regjeringen anser en sterk og sunn økonomi i kommunene og fylkeskommunene som en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter skal styrkes betydelig i løpet av stortingsperioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2009 | Skriv ut siden