Lyngdal kommune har lagt ut reguleringsplan for Rom næringsområde til annen gangs offentlig ettersyn. Det legges opp til høy utnyttelsesgrad med en total utbygging på 106 500 kvadratmeter og i tillegg parkeringsarealer som vil dekke et behov på 1420 parkeringsplasser hvorav 650 under terreng. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet reguleringsplanen onsdag ble det reist flere innsigelser knyttet til varesalgsbestemmelser, trafikale løsninger og parkeringsopplegg i tilknytning til en planlagt ny bussterminal.

Hovedutvalget mener at det ikke må åpnes for omsetning av annet enn plasskrevende vareslag i det nye senteret på Rom. Bakgrunnen for det er hensyn til ikke å svekke sentrumshandelen i Lyngdal. Det reises derfor innsigelse til at det i følge bestemmelsene åpnes for salg av ikke-plasskrevende vareslag i lokaler opp til 3000 kvadratmeter.

Det anses som positivt at det er regulert inn en rundkjøring med ny bussterminal i Fiboveien. Dette er spesielt fordelaktig for ekspressbussene med tanke på kjøremønster. Det pekes imidlertid på at detaljutformingen av bussterminalen bør bearbeides i samråd med Agder kollektivtrafikk AS og fylkeskommunen for å oppnå en bedre løsning for av- og påstigning.

Hovedutvalget ser det også som positivt at det legges opp til at gjennomgangstrafikken i Fiboveien reduseres betraktelig. Dette kan bidra til at veien mellom eksisterende og nytt handlesenter kan krysses i plan. En slik løsning krever at atkomsten mot Lyngdal sentrum i hovedsak skal skje via Presthølkrysset. Det reises innsigelse på bakgrunn av mangel på tydelig rekkefølgekrav om utbedring med rundkjøring i krysset.

BusspengeveskeHovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vurderer som svært uheldig at Fiboveien stenges for vanlig gjennomkjøring når det gjelder regionale og lokale bussruter. De må dermed kjøre en betydelig omvei. Det reises derfor innsigelse til den fremlagte løsning for de aktuelle bussrutene. Innsigelsen kan trekkes tilbake når planforslaget viser en tilfredsstillende rute for gjennomkjøring for busser fra rundkjøringen i Fiboveien mot Lyngdal sentrum.

Hovedutvalget mener det må legges til rette for vesentlig flere parkeringsplasser enn de åtte som er foreslått knyttet til bussterminalen. Det reises derfor innsigelse til bestemmelsen om parkeringsplasser i forbindelse med bussterminal. Det bør, etter utvalgets mening, som et minstemål legges opp til 30 slike parkeringsplasser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden