Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk signerte mandag på vegne av staten en ny samarbeidsavtale om landbruks- og næringsutvikling i kommunene og fylkeskommunene med Kommunenes Sentralforbund. Den nye avtalen skal gjelde i tre år. Fra 1. januar 2010 får fylkeskommunene en viktig rolle som regional utviklingsaktør også på landbruks- og matområdet, og et medansvar for gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Dette er nytt og viktig område for fylkeskommunene og er derfor et sentralt punkt i samarbeidsavtalen som ble signert mandag.

- Jeg er glad for at vi viderefører samarbeidet med Kommunenes Sentralforbund. Vi står foran

Lars Peder Brekk
Lars Peder Brekk
mange utfordringer som bør løses i fellesskap. Videreføringen skal styrke og underbygge regjeringens satsing på lokal nærings- og samfunnsutvikling og kommunesektoren som landbrukspolitisk aktør. Samarbeidet skal underbygge kommunesektorens eksisterende ansvar og roller på området. Det skal legges økt vekt på felles utfordringer blant annet innenfor ulike miljø- og klimaområder i tillegg til bosetting og næringsutvikling knytt til landbrukets ressurser. Jeg er også opptatt av å øke forståelse for hva landbruket kan bidra med på tvers av sektorgrensene, blant annet hva gjelder Inn på tunet og i klimaarbeidet, , sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Samarbeidet skal bidra til fortsatt å øke forståelsen for viktigheten av at kommunesektoren, det vil si kommunene og fylkeskommunene, har en aktiv tilnærming til landbruksområdet og en sterkere kopling mellom landbrukssektoren og annet nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. Begge parter er opptatt av at det tas et aktiv grep for å drive fram en positiv utvikling innenfor disse områdene. Fokusområdene tar utgangspunkt i de overordnede målsettingene og rammene som er trukket opp i sentrale Stortingsdokumenter på Landbruks- og matdepartementets område samt KSs langtidstrategi for 2008-2012.

Landbruks- og matdepartementet arbeider for å sikre rekrutteringen til landbruksnæringen og landbruksrelaterte yrker. Fylkeskommunenes får derfor fra 2010 ansvar for blant annet en tilskuddsordning med en ramme på om lag 20 millioner kroner, som skal bidra til å styrke rekruttering, likestilling og kompetanseheving på landbruksområdet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2009 | Skriv ut siden