Fylkeskommunene overtar fra årsskiftet ansvaret for svært mye av riksveinettet riksveifergene. Dette veinettet sammen med dagens fylkesveier skal benevnes fylkesveier og fylkesveiferger. Fylkesveinettet overtas med den standard og tilhørende rettigheter og forpliktelser som foreligger på overtakelses­tidspunktet. Fylkeskommunene får ansvar for investeringer, drift og vedlikehold. Statens vegvesen beholdes samlet og skal som i dag betjene fylkeskommunene gjennom en felles veiadministrasjon. I Vest-Agder øker fylkeskommunens veiansvar med 750 km fra 1310 km til 2060 km. Staten beholder ansvaret for stamveinettet.

Det overføres 5,7 milliarder kroner pluss 400 millioner kroner i momskompensasjon til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen. Av disse gjelder 1,341 milliarder ferger, 2,542 gjelder drift og vedlikehold og 1,748 investeringer. I tillegg er fylkesveibudsjettet styrket med 1 milliard koroner utover dagens nivå. Vest-Agder har fått 17,3 millioner kroner til ferger, 96,1 millioner kroner (pluss 5,8 millioner kroner i merverdikompensasjon) til drift og vedlikehold og 57,8 millioner kroner (pluss 8,5 millioner kroner i merverdikompensasjon) til investeringer.

Samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune foreslås i fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 styrket med to årsverk for å øke kompetansen innenfor blant annet veiplanlegging Ett årsverk er allerede besatt i 2009 for å forberede reformen, det andre vil bli vurdert nærmere i 2010 i forbindelse med den avtalen som skal inngås med Statens vegvesen.

Det arbeides med å utvikle et helhetlig, forutsigbart og mest mulig enhetlig styringssystem for fylkeskommunenes virksomhetsstyring av fylkesveiområdet. Det er et ønske å få til en tettere oppfølging, spesielt av investerings-prosjektene. Når prosjektmengden og det politiske fokus nå øker, er det nødvendig å avsette ressurser slik at en får en tilfredsstillende økonomioppfølging av fylkesveiprosjektene. Det er behov for et årsverk i økonomienheten for å følge opp fagområdet på en tilfredsstillende måte. Det vil også bli en merbelastning på regnskapssiden, siden bilagsmengden vil øke, og det foreslås en tilleggsressurs på 30 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer