Det foreligger planer for omfattende vindkraftanlegg i Vest-Agder som vil kunne få vesentlige miljømessige konsekvenser. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø onsdag behandlet en melding om at Agder Energi har satt i gang reguleringsarbeid for Slettheia og Storheia vindkraftverk på Kvinesheia, gjorde utvalget det klart at det prinsipielt er ønskelig å få en samlet plan for vindkraftutbygging i fylket før det tas stilling til videre utbygging av slike anlegg. Hovedutvalget er imidlertid innstilt på å vurdere realitetene i prosjektet på Kvinesheia uavhengig av en samlet plan.

Planområdet er på i alt rundt 15,5 kvadratkilometer. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et vindkraftanlegg med i alt 40 - 45 vindturbiner.

Hovedutvalget ser det som positivt at det er besluttet å utarbeide en reguleringsplan for vindkraftanlegget. Det er ønskelig at reguleringsplanen i størst mulig grad tar konkret stilling til arealbruken i området. Dersom hensikten med reguleringsplanarbeidet kun er å foreta en grovmasket arealvurdering, bør det, slik hovedutvalget ser det, vurderes om det i stedet er mer hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan for området.

Hovedutvalget ser det generelt som viktig at det økonomiseres med arealbruken slik at vindkraftanlegget med tilhørende infrastruktur legger beslag på minst mulig uberørt areal.

Hovedutvalget vil foreta en konkret vurdering av tiltaket når det foreligger et planforslag med tilhørende konsekvensutredning. På dette stadiet i prosessen påpekes at fylkeskommunen vil være særlig opptatt av følgende forhold:

 • Allmennhetens friluftsinteresser
 • Landskap
 • Næringsmessige konsekvenser og muligheter
 • Hensynet til de arealbevarende interesser knyttet til standsonen langs vann og vassdrag
 • Forholdet til vernede vassdrag
 • Kulturminner og kulturmiljø

I april ble det nedsatt en fylkeskommunalt ledet administrativ prosjektgruppe med deltakere fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeskonservatoren og Lister-kommunene. Hensikten var å foreta en kartlegging av aktuelle områder for vindkraftutbygging i Listerregionen. Prosjektgruppen har nylig lagt frem sin sluttrapport der det konkluderes med at det er svært problematisk å foreta en analyse av områdene med tanke på etablering av vindkraftverk. Det tas sikte på at resultatet av dette arbeidet vil bli lagt frem som egen sak for politisk behandling i fylkeskommunen. Det vil da bli drøftet mulighetene for utarbeidelse av en samlet plan for vindkraft i fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer