”Lindesnesegionen skal oppleves som grenseløs, og kommunegrenser er aldri et problem for innbyggerne. Oppgaver løses i fellesskap, på nyskapende måter.” Slik lyder visjonsformuleringen i et utkast til en ”Regionplan for Lindesnes 2009” Planutkastet er blitt utarbeidet etter parallelle initiativ fra de fem kommunene i Lindesnesregionen - Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. Gjennom to år er det gjennomført et omfattende planarbeid under ledelse av et planutvalg med Vest-Agder fylkeskommune som sekretariat og prosessveileder. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefalte i dag at fylkestinget 15. desember skal slutte seg til planutkastet.

Lindesnesregionen er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom de fem kommunene. Audnedal, Lindesnes Mandal, Marnardal og Åseral. Planen skal være en plattform for det videre samarbeidet i regionen. Det endelige planutkastet er utarbeidet på grunnlag av rapporter fra fire temagrupper, to dagskonferanser med bred deltakelse, samt en høringsrunde som har inkludert kommunestyrebehandling i de fem Lindesnes-kommunene. Planutkastet presenterer mål, strategier og tiltak innen de fire ulike planområdene: Menneskene, Naturressursene, Infrastrukturen og Det vi skal skape. Etter en grundig bearbeiding i planutvalget og Lindesnesregionens rådmannsutvalg våren 2009, ble planutkastet sendt på brei høring med frist 18.august.

Hovedmålene i planen:

Menneskene
• Mange flere i arbeid
Et variert botilbud
• Et variert kulturtilbud
• Gode, samordnede helse- og omsorgstjenester
• God folkehelse

Naturressursene
• En forvaltning av regionens fornybare energiressurser som senker globale klimautslipp
• Samhandling rundt arealbruk

Infrastrukturen
• Et godt utbygd vegnett
• Pionerrolle innen digital kommunikasjon
• Et moderne og tilgjengelig jernbanenett
• Gode havner og tilbud om båtplass til alle

Det vi skal skape
• Å bli den mest attraktive regionen i landet gjennom næringsutvikling, kompetanseheving og gode levekår.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2009 | Skriv ut siden